வடிவேலுவின் தி மிரால் ப ரிபோன பட வாய் ப்பு..!! சரியாக பயன்ப டுத்திக் கொண்ட யோகி பாபு..!!

129

சி னிமாவை   பொறுத்தவரை நகைச்சுவை கதாபாத்திரம் என்று இருப்பது   முக்கி யமாக   ஒரு பகுதியாக   திக ழ்ந்து   வருகின்றது. ஒரு    திரைப்ப டத்தின்   நல்ல கதை மட்டும் இருந்தால் போதாது அந்த   திரைப்ப டத்தில்   நகைச்சு வையும்   கண்டிப்பாக வேணும். அந்த வகையில் 100க்கும் மேற்பட்ட   த மிழ்    திரைப்ப டங்களில்

 

தனது   நகைச்சு வையால்   ரசிகர்களை சிரிக்க வைத்து வந்தவர் தான் வடிவேலு. மேலும், இவர் நடிக்கும்   திரைப்ப டத்தில்   தனக்கு   இ ஷ்டப்ப டி   டய லாக்குக ளை   மாற் றுவது   கா ல்ஷீட்  படி வராமல் இருப்பது என பல இயக்குனர்கள் இவர்   மீ து   கு ற்ற ம்   சா ட்டி   வந்துள் ளார்கள். சமீபத்தில் சம்பளம்   வி சயத் திலும்   வடிவேலு

 

சற்று   ஓ வரா க   நடந்து கொண்டதாக   தயாரிப்பா ளர்கள்   சிலர்   மனோரத் தத்தில்   தெரிவி த்துள்ளா ர்கள். அதன்   காரண மாகவே   பல   இயக்குன ர்களும்   தயாரிப்பா ளர்களும்   வடிவேலுவை தங்கள் படத்தில் நடிக்க வைக்க   தய ங்கி   வருகின் றார்கள். மேலும், பல   வருட ங்கள்   வடிவேலு

 

எந்த ஒரு படத்திலும்   நடிக் காமல்   இருக்க வேண்டும் என்று தடை   செய்துள் ளார்கள். அதன்   அடிப்ப டையில்   சமீபத்தில்   த மிழ்   சி னிமாவில்   சந்தானம், யோகி பாபு, சூரி உள்ளிட்ட பலரும் வடிவேலு   இ ல்லாத   இட த்தை   தனது   சி றப்பான   நடிப்பை   வெளிப்ப டுத்தி   வந்துள் ளார்கள். அந்த வகையில் ஹீரோ காமெடியின் என

 

நடிகர் யோகி பாபு நடிப்பில் அதிகமான   திரைப்ப டங்கள்   வெ ளியாக   தொடங்கி யுள்ளது. அதின்   அடிப்ப டையில்   இவரிடம்   கா ல்   ஷீட்   வாங்குவத ற்காக   பல இயக்குனர்கள் இவருடைய வீடு   தே டி   சென்று   வருகின் றார்கள். அதன்   அடிப்ப டையில்   யோகி பாபு தற்போது வடிவேலு நடிக்க எந்த    திரைப்ப டத்தில்   அவருக்கு பதிலாக

 

இவரை நடிக்க வைக்க   திட் டமிட்டுள் ளார்கள். மேலும், விஜய் சேதுபதி நடிக்க இருந்த ஒரு   திரைப்ப டத்தில்   வடிவேலு காமெடி நாக நடிக்க   ஒப்ப ந்தமா னார். ஆனால்,    திரைப்ப டத்தில்   இருந்து வடிவேலுவை தேவை இல்லை என்று   படு குளோர்   அவரை   நீக் கி    உள்ளனர். அவர்   தி மிராக   கதையை   மா ற்றிக்   கொண் டிருந்த

 

காரண த்தினால்    திரைப்பட த்திலிருந்து   அவரை   வில க்கி   உள்ளா ர்கள். அவருக்கு பதிலாக அந்த இடத்தை சரியாக   பய ன்படு த்தியும்   கொடு த்துள்ளா ர்கள். அவர் அதை சரியா   பய ன்படு த்திக்   கொண்டு தற்பொழுது விஜய் சேதுபதி    திரைப்ப டத்தில்   நடிக்க   ஒப்ப ந்தமாகியு ள்ளார்…

 

Comments are closed.