து ப்பாக் கியில் சு ட்டதை நக்கலாக பதில் அளித்த எம்.ஆர்.ராதா.? 55 ஆண்டுக ளாக மறை க்கப்ப ட்ட உண்மை சம்பவம் உள்ளே..!!

61

திரைத்து றையை   பொறுத்த வரை   எத்த னையோ   சம்பவ ங்கள்   ம றைமுக மாக   நடந்திரு ந்தாலும்   அதற்கு சரியான   தீ ர்வு   காணாமல்   மறை க்கப்ப ட்டு   விடுகி ன்றது. அந்த வகையில் பிரபல நடிகரும்   அ ரசிய ல்   அதிக மாக   திகழ் ந்து   வந்த எம்.ஜி.ஆரின்   து ப்பா க்கி   சூ டு   சம்பவம் என்ன ஆனது என்று இதுவரை   பல ருக்கு ம்   அறி ந்திடாத   ஒரு தகவலாக 55   ஆண் டுகள்   மறை க்கப்ப ட்டு   வருகி ன்றது.

 

அந்த   காலக ட்டத் தில்   எம்.ஜி.ஆர் மற்றும் எம்.ஆர்.ராதா   நெ ருங் கிய   நண்ப ர்களாக   பழகி   வந்துள் ளார்கள்   தி டீரெ ன்று   எம் ஆர் ராதா   து ப்பாக்கி யால்   தாக்கி யுள் ளார்   என்று இன்றுவரை பலருக்கும் பெரிய ஒரு   கு ழப்பத் தை   ஏற்ப டுத்தி   உள்ளது. அது மட்டும் அல்லாமல்   தி ணையி ல்   மா ட்டிக்   கொ ள்ளக்கூ டாது   என்று அவரையும்   சுட் டுக்கொ ண்டு

 

த ற் கொ லைக் கு   முயற்சி   செய் து   இருக்கி ன்றார். ஆனால்,   அதிர் ஷ்டவச மாக   இரண்டு பேருமே   தப் பி   விட்டா ர்கள். பிறகு   போ லீசா ர்   வி சார ணையில்   அவர்க ளுக்கு   இருந்த பல   பிர ச்சனை களா ல்   கரு த்து   வேறுபாடு ஏற்பட்டு   கா ரணத்தி னால்   தான்   து ப்பா க்கி   சூடு   நடந் திருப் பதாக   வழக்கு   ஆரம்பி த்தது.

 

அதன் பிறகு அவருக்கு ஐந்தாண்டு   சி றை   த ண்டனை   வழ ங்கப்ப ட்டது. மேலும்,   தீ ர்ப் பு   வழ ங்குவ தற்கு   முன்பாக அவரிடம் கேட்ட பொழுது அதற்கு   ந க்கலா க   அவர் பதில்   அளித்து ள்ளார். அது   என்னவெ ன்றால்   எம்.ஆர். ராதாவிடம் ஏன் நீங்கள் எம்.ஜி.ஆரை   சு ட்டீ ர்கள்   என்று   கேட்ட தற்கு

 

ஏன் நான்   சு டக்கூ டாது.? நானும் எம்.ஜி.ஆரும் நண்பர்கள், புருஷன்   பொ ண்டாட்டி   ச ண்டை   போடறது   இல் லையா.? அண்ணன்   த ம்பிக்கு ள்   ச ண் டே   வரவி ல்லை.? அதே மாதிரி தான் நாங்க இரண்டு பேரும்   ச ண் டை   போ ட்டுக்   கொ ண்டோம். அந்த சமயத்தில்   க த்தி   இருந்தால்   க த்தி   ச ண்டை   கம் பி   இருந்தால்   கம் பி   ச ண்டை   போட்டி ருக்கும்.

 

ஆனா, இரண்டுமே இல்லை எங்கள் இருவருக்கும் அப்பொழுது   பொ துவா க   இருந்தது   து ப்பா க்கி   தான். அதனா லதான்   து ப்பாக்கி யில்   ச ண் டை   போ ட்டுக்   கொண்டு   சு ட்டு க்   கொ ண்டோம்   என்று   கூறியு ள்ளார். எப்படி   ந க்கலா க   பேசி க்கொ ண்டு   அவர்   ஜெ யிலு க்கு   போகி   உள் ளார்.

 

பிறகு   கொ ஞ்சம்   நாட்கள்   க ழித் து   பெ ரியா ர்   இற ப்பிற் கு   ப ரோலி ல்   வந்த எம் ஆர் ராதா எம்.ஜி.ஆரை   பார் த்து   என்ன   ராமச்ச ந்திரா   எப்படி   இரு க்கிறாய்   என்று கேட்டு என்ன   அரசி யலில்   போய் சேர   போகி றாயா   என்று   கேட்டு ள்ளார். அதன் பிறகு   ம றுபடி யும்

 

இவர்கள் குழு   பி ர ச்சினை   வந்து   வி டக்கூடா து   என்று   அங்கி ருந்து   அவர்கள் அவரை   கை த்தா ங்களா   கூப்பி ட்டு   போனா ர்கள். அப்பொழுது எம்.ஆர். ராதா   நா ட்களா க   இன்னும்  ரெண்டு   கு ண்டு   சேர்த்து   சு ட்டு   இருக்க லாம்   போல என்று   கி ண்ட லா க   பேசியு ள்ளார்…

 

Comments are closed.