சிவகார்த் திகேயனுடன் இருக்கும் இந்த குழந்தை யார் தெரிகிறதா.? என்னது, இந்த பட நடிகையா இந்த குழ ந்தை..!!

96

த மிழ்   சினிமாவில் எந்த ஒரு   சி னிமா   பின் னணியும்   இல்லாமல் தனது   தி றமையின்   மூ லம்   கொடிகட்டி பறந்து   வ ந்தவர்   தான் நடிகர் சிவகார்த்திகேயன். இவர்   ஆரம்ப த்தில்     சின்னதி ரையில்   கலக்கி வந்து அதன் பிறகு   வெ ள்ளத்தில்   பல   சாத னை   ப டைத்து   வருகி ன்றார்.

 

மேலும், இவர் நடிப்பில் சமீபத்தில்   வெ ளியிட   திரை ப்படம்   தான் ப்ரின்ஸ். ஆனால், இந்த   திரை ப்படம்   வெ ளிவந்து   பெரிய அளவு வரவேற்ப்பு   பெ றாமல்   தோ ல் வி   பட மாக   அமை ந்தது. அந்தப்    திரைப்ப டத்தை   தொடர்ந்து

 

தற்பொழுது அயலான் என்ற   திரைப்ப டத்தில்   நடித்து ள்ளார். இந்த திரைப்படம் வெளியாக   இருக்கி ன்றது. இப்படி ஒரு நிலையில்   சிவகார் த்திகேயன்   கன்ன த்தில்   முத் தமிடும்   ஒரு   குழ ந்தையின்

 

புகைப்படம்   வெளி யாகியுள் ளது. அந்த   புகைப்ப டத்தில்   இருக்கும்   சி றுமி   யார் என்று தற்போது   தெரிகி ன்றதா.? அது வேறு யாரும் கிடையாது தற்போது   மக்க ளின்   பெரிய   ஆதர வை   பெற்று   வெ ளியான   அய லி   பட த்தின்   நடித்த

 

நடிகை அபி நட்சத்திரா தான் அந்தக்   கு ழந்தை. அந்த வகையில்   சிவகார் த்திகேயன்   உடன் எடுத்து கொண்ட   புகைப்ப டத்தை   இணைய த்தில்   வெளி யிட்டுள் ளார். இந்த புகைப்படம் தற்போது   இணை யதளங்க ளில்   வைர லாகி   வருகி ன்றது…

 

Comments are closed.