பாபா-வாக நடித்த இந்த குழ ந்தையை ஞாபகம் இருக்கா.? இன்று தமிழ் சினிமாவில் தவிர் க்க முடியாத நடிகை..!! புகைப்ப டத்தை க ண்டு விய ப்பில் ரசிகர்கள்..!!

517

சி னிமாவில்   ஏரா ளமான    குழ ந்தைக ளுக்கு   நட்சத்தி ரங்கள்   அதிகம்   உ ருவாகி   கொண்டு   இருக்கி ன்றார்கள். அந்த வகையில் அவர்கள்   குழ ந்தை   நட்சத் திரமாக   நடித்து அதன் பிறகு   கதாநா யகியாக   கூட ஒரு சிலர்   த மிழ்   சி னிமா   மற்றும் மற்ற   மொழிக ளில்   நடித்த   வருகின் றார்கள்.

 

அந்த வகையில்   த மிழ்   சி னிமாவில்   குழ ந்தை   நட்சத் திரமாக   அறிமு கமாகி   பல ரையும்   கவ ர்ந்து   வந்தவர் தான் நடிகை ஷீலா கவுர். இவர்   தமி ழ்   சி னிமாவில்   பூவே உனக்காக, நந்தா, கோல்மால் மற்றும் மாயா ஆகிய   திரைப்ப டத்தில்

 

குழந் தை   நட்சத்தி ரமாக   நடித்து ள்ளார். அதன் பிறகு இவர்   இளவ ட்டம், வீரா சாமி, தேவா ஆகிய   திரைப்ப டத்தில்   கதாநாயக நடித்து   வந்து ள்ளார். அதன் பிறகு இவர்   நெ ப்போலியன்   மற்றும் நடிகை நக்மா நடித்த மாயா என்ற   பட த்தில்   சாய்பா பாவின்

 

பக்தி   திரை ப்பட   பைய னாக   நடித்தி ருப்பார். அதன் பிறகு இவர் நடிகர் சூர்யா, அஜித் போன்ற   திரைப்ப டத்தில்   அவருக்கு அவரது   திரைப்ப டத்தில்   தங் கையாக   நடித்து ள்ளார்   என்பது   குறிப்பிடத் தக்கது.

 

இவர்   த ன்னுடைய   குழந் தை   பருவத் திலேயே   த மிழ்   சி னிமாவில்   முன்னணி   நடிக ர்கள்   திரைப்ப டத்தில்   நடி த்து   வி ட்டார்   என்று தான் சொல்ல வேண்டும். அத ன்பிறகு   ஒரு சில   திரைப்ப டத்தில்

 

இதற்கு   கதாநா யகன்   நடி த்துக்   கொண்டி ருந்தார். அதன் பிறகு சரியாக த   மிழில்   வாய் ப்பு   கிடை க்காத   காரண த்தினால்   தெலு ங்கு   மற்றும்   க ன்னட   சி னிமாவில்   ஒரு சில   திரை ப்படம்   நடித்து   வி ட்டார். அதன் பிறகு   அ ங்கேயும்   ச ரியான   பட   வா ய்ப்பு

 

கிடை க்காத   காரண த்தினால்   சந்தோஷ் ரெட்டி என்ற ஒரு   தொ ழிலதிப ரை   தி ரும ணம்   செய்து கொண்டு   சி னிமாவில்   இருந்து   விலகிவி ட்டார். இப்படி ஒரு நிலையில் இவரது புகைப்படம் தற்போது   இணைய த்தில்   வைர லாகி   வருகி ன்றது…

 

Comments are closed.