அடடே, நடிகை பூர்ணாவின் தி ருமண புகைப்படம்..!! திரும ணத்தில் கலந்து கொ ண்ட முக்கிய பிரப லங்களின் புகைப்படம் உள்ளே..!!

269

மலை யாள   திரைப்ப டத்தின்   மூ லம்   திரைத்து றைக்கு   அறிமுக மானவர்   தான் நடிகை பூர்ணா என்பவர். இவர்   மலை யாளம், தெலுங்கு, தமிழ், கன்னடம் போன்ற   ப லமுறை   திரைப்ப டத்தில்   தனது   சிற ப்பான   நடிப்பை   வெளிப்ப டுத்தி   உள்ளார்.

 

அந்த வகையில்   த மிழ்   சினி மாவில்   நடிகர் பரத் நடிப்பில் வெளிவந்த   மு னியாண்டி   விலங்கியல்   மூ ன்றாம்   ஆண்டு என்ற   திரைப்ப டத்தின்   மூ லம்   அறிமுக மானார். அந்தப் படத்தை தொடர்ந்து   கந்த கோட்டை, த க ரா று, கொ டிவீரன், அட ங்கமறு

 

கொடை க்கானல், ஆடுபுலி, வேலூர் மாவட்டம், ச கலகலா   வ ல்லவன்   உள்ளிட்ட பல   திரைப்ப டத்தில்   இவர் நடித்து   வந்துள் ளார். மேலும், நடிகை கங்கனா ரனாவத்   ந டிப்பில்   வெளிவ ந்த   தலைவி படத்தில் பூர்ணா   ச சிகலா   என்ற   கதாபாத் திரத்தில்   நடித்தி ருப்பார்.

 

அதன்   மூ லம்   இவர்   ஹி ந்தி   சி னிமாவில்   அறிமுகமா கியுள்ளார். இதனைத் தொடர்ந்து கடந்த ஆண்டு   து பா யை   சேர்ந்த   தொ ழிலதி பர்   ஒருவ ரை   கா தலி த்து   இவர்   திரும ணம்   செய்து   கொண்டு ள்ளார்.

 

அதன் பிறகு   வலை த்தள ங்களை   ஆ க்டிவா க   இருக்கும் நடிகை பூர்ணா த ன்னுடைய   புகைப்ப டத்தை   அவ்வ ப்போது   வெளி யிட்டு   வந்து ள்ளார். எப்படி நினைவில் தற்போது அவருக்கு   ஆ ண்   குழ ந்தை   பிற ந்துள் ளது.

 

அந்த வகையில் கையில்   குழ ந்தை யுடன்   மகி ழ்ச்சி யுடன்   எடு த்துக்   கொ ண்ட   புகைப்ப டத்தை யும்   தனது   க ணவர்   உட ன்   எடு த்துக்   கொண்ட   புகை ப்படத் தையும்   அவரை   இணை யத்தில்   வெளி யிட்டுள் ளார்…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.