நடிகை மியா ஜார்ஜ் க ணவர் மற்றும் குழந் தையை பார்த்து ள்ளீர்களா.? திரும ணத்திற்கு பிறகு முதல் முறையாக நடிகை வெளி யிட்ட புகைப்படம்..!!

236

த மிழ்   சி னிமாவில்   நடிகர் ஆர்யாவின் சகோதரர்   ந டிப்பில்   வெ ளிவந்த   அமரகா வியம்   என்ற   திரைப்ப டத்தின்   மூ லம்   நடிகை யானவர்   தான் மியா ஜார்ஜ். அந்த   படத்தி ற்குப்   பிறகு நடிகர் விஷ்ணு விஷால் நடிப்பில்   வெ ளிவந்த

 

இன்று நேற்று நாளை, சசிகுமாரின் வெற்றிவேல் அதன் பிறகு ஒரு நாள்   கூ த்து, எமன் உள்ளிட்ட ஒரு சில   திரைப்ப டத்தில்   நடித்து   வந்து ள்ளார். மேலும், இவர்   ம லையாள   சி னிமாவில்

 

பல   திரைப்ப டத்தில்   நடித்து ள்ளார்   என்பது   குறிப்பிட த்தக்கது. இப்படி ஒரு நிலையில் மியா ஜார்ஜ் அஸ்வின்   என்பவ ருக்கும்   கடந்த ஆண்டு   தி ருமண மானது. மேலும், இவரது இரு விட்டார் சம்பத் தொடரும்

 

பல   திரை ப்பிரப லங்கள்   முன்   தி ரும ணம்   ஆனது. பலரும் இவருக்கு   வா ழ்த் து   தெரிவி த்து   வ ந்துள்ளா ர்கள். இப்படி நிலையில் இவருக்கு கடந்த, சில   மாதங்க ளுக்கு   மு ன்பாக   குழ ந்தை   பிற ந்துள் ளது. அந்த வகையில் அவர் தனது   குடு ம்பத் துடன்

 

க ணவர்   கு ழந்தை   என இருக்கும்   கு டும்ப   புகைப்பட த்தை   இணைய த்தில்   வெ ளியிட்டு ள்ளார். அந்த   புகை ப்படம்   தான் தற்பொழுது   ரசி கர்கள்   ம த்தியில்   இணை யதள ங்களில்   வைர லாக   பரவ ப்பட் டு   வருகி ன்றது…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.