பல நடிகர்கள் செய்ய முடியாத விஷ யத்தை செய்து காட்டிய நடிகை டாப்ஸி..!! புகைப்பட த்துடன் வெளிவந்த தகவல்..!! அதனை பார்த்து கொண் டாடும் ரசிக ர்கள்..!!

55

நடிகை டாப்ஸி   தெ லுங்கு   சி னிமா   மூ லம்   ஹீரோ னியாக   சி னிமாவில்   நடந்து ள்ளார். அதன் பிறகு   த மிழில்   இயக்குனர்   வெ ற்றிமா றன்   இயக்க த்தில்   நடிகர் தனுஷ் நடிப்பில் வெளிவந்த   ஆ டுகளம்   என்ற   திரைப்ப டத்தில்   நடிகர் தனுசுக்கு   ஜோ டியாக   நடித்து

 

அதன்   மூ லம்   த மிழ்   சி னிமாவில்   அறிமு கமாகியு ள்ளார். அந்த பட அவருக்கு பெரிய அளவு நல்ல ஒரு   வ ரவேற்பு   கொடு த்தது. மேலும்,   ஆ டுகளம்   திரைப்ப டத்தை   தொடர்ந்து காஞ்சனா,

 

வந்தான் வென்றான் போன்ற  பல   த மிழ்   திரைப்ப டத்தில்   இவர் நடித்த   வந்து ள்ளார். இவர் தற்பொழுது அதிகமான   பா லிவுட்    திரைப்ப டத்தில்   க வனம்   செ லுத்தி   வருகி ன்றார். தெ ன்னிந்திய

 

சி னிமாவில்   பெரிதாக   நடி க்காமல்   இருந்த   வருகி ன்றார். மேலும், நடிகைகள்   தங்க ளுடைய   உட ல்   அமை ப்பை   ச ரியாக   வை த்திருப்பா ர்கள். ஏனெ ன்றால்   அப்பொ ழுதுதான்   அவர்களுக்கு   அடுத் தடுத்த   பட   வாய் ப்புகள்   வரும்.

 

அந்த வகையில் தற்பொழுது நடிகை தாப்ஸி   உட ற்பயி ற்சி   செ ய்யும்   வீடியோ மற்றும்   புகைப்பட ங்கள்   தற்பொழுது   வைர ளாகி   வருகின்றது. அந்த வகையில்   ஹி ந்தி    திரை ப்படம்   ஒன்று   நடிப்பத ற்காக   சி க் ஸ்   பே க் ஸ்   வைத்து ள்ளார்.

 

இதனை பல நடிகர்களை   செ ய்ய   மறுத் துவரும்   நிலையில் இந்த நடிகை செய்தது ரசிகர்   மத் தியில்   பாரா ட்டை   ஏற்ப டுத்தி   வருகி ன்றது. மேலும், அவருடைய   கடி ன   உழை ப்பை   பார் த்து   பல ரசிகர்கள்   வா ழ்த்து   தெரிவி த்து   வருகின் றார்கள்…

 

 

Comments are closed.