இசையமை ப்பாளர் ஹாரிஸ் ஜெயராஜின் ம னைவி மற்றும் குழந் தைகளை பார்த்து ள்ளீரா.? வைர லாகும் கு டும்ப புகைப்படம் உள்ளே..!!

86

இ ந்திய   சி னிமாவில்   ஏரா ளமான   இசைய மைப்பாள ர்கள்   இருக்கி ன்றார்கள். அதில் ஒருவர் தான் ஹாரிஸ் ஜெயராஜ் என்பவர். இவரது தந்தை   திரைத்து றையில்   கி த்தார்   வாசிப் பாளரா க   இருந்து பின்னரே இசை   அமைப்பா ளரா க   உய ர்ந்துள் ளார்.

 

மேலும், இவர்   மலை யாள   இசை   அமைப் பாளர்   பணியா ற்றி   வந்து ள்ளார். அதன் பிறகு தனது   மக னை   பாட வராக   அவரும்   கொ ண்டார். அதனால் சென்னை   கிருஷ் ணசாமி   மெட் ரிக்   ப ள்ளியில்   பணி யாற்றி   வந்த ஹாரிஸுக்கு   இசை யமைப்ப தில்   பெரும்   ஆ ர்வம்   இரு ந்தது.

 

மேலும்,   தன் னுடைய   குர ல்   பாட கராக   ஒத்து ழைக் கவில்லை. அதனால்,   இசைய மைப்பதில்   ஆ ர்வம்   கா ட்டி   வந்து ள்ளேன். அதன் பிறகு இவர்   சி னிமாவில்   பல முன்னணி நடிகர்கள்   திரைப்ப டத்தில்   இசைய மைத்து   கொடுத் துள் ளார். அதனைத் தொடர்ந்து இவர் ஜாய்ஸ் என்ற

 

ஒரு   பெ ண் ணை   தி ரும ணம்   செய்து   கொண்டு ள்ளார். இவர்   திரும ணத்து க்கு ப்   பிறகு இவருக்கு ஒரு   மக ன்   மற்றும் ஒரு   மக ள்   இருக்கி ன்றார். மேலும், இவர்   த மிழ்   மொழி   மட்டும ல்லாமல்   தெலு ங்கு, ஹி ந்தி, ம லையாளம்   போன்ற

 

மொ ழிகளில்   இசைய மைத்து   வந்து ள்ளார். இதனைத் தொடர்ந்து   இசையமை ப்பாளர்   ஹாரிஸ் ஜெயராஜ்   கு டும்ப   புகைப்பட ங்கள்   தற்பொழுது   இணை யதளங்க ளில்   ரசிகர்கள்   ம த்தியில்   வைர லாக   பரப்ப ப்பட்டு   வருகி ன்றது…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.