சீரியல் நடிகை லதா ராவ் குடும்ப த்தை பார் த்துள்ளீ ர்களா.? இவருக்கு இவ்வளவு பெரிய மக ள்களா.?

413

பிரபல சீரியல் நடிகை லதா ராவ்   த மிழ், தெலுங்கு, மலை யாளம், கன்னடம் போன்ற பலமொழி   சீரிய ல்களின்   30க்கும்   மே ற்பட்ட   சீரியல்   தொட ங்கி   நடித்து ள்ளா ர்   என்பது   குறிப்பிட த்தக்கது. மேலும், இவர் பல   த மிழ்   திரைப்ப டத்தில்

 

து ணை   கதாபாத் திரத்தில்   நடித்து   வந்து ள்ளார். இவர்   த மிழ்   சீரி யலில்   மெட்டி ஒலி, செல்வி, திருமதி செல்வம் போன்ற   சீரிய ல்கள்   மெ கா   ஹி ட்   சீல்களில் தனது   சிற ப்பான   நடி ப்பை   வெளிப்ப டுத்தி   உள்ளார்   என்பது   குறிப்பி டத்தக்கது.

 

மேலும், இவர் நடிகர் ஜெயம் ரவி நடிப்பில்   வெ ளிவந்த   தி ல்லால ங்கடி   திரைப்ப டத்தில்   வடிவே லுக்கு   மனைவி யாக   நடித்து தனது   சிற ப்பான   நடிப்பை   வெளிகா ட்டியு ள்ளார். இவர் சில   ஆண்டுக ளுக்கு   மு ன்பாக   சீரியல்

 

நடிகர் ராஜ்கமல் என்பவரை   கா தலி த்து   திரும ணம்   செய்து   கொண்டு ள்ளார். இவர்க ளுக்கு   தி ருமண த்திற்கு   பிறகு   இவர்க ளுக்கு   இரண்டு   பெ ண்   குழ ந்தை   பிறந்து ள்ளது. மேலும்,   குழ ந்தை   பிறந்த பிறகு   நடி ப்பதை   மு ழுவது மாக   நிறுத் திவிட்டு

 

தனது   பிள் ளைக ளை   கவனி த்து க்   கொண்டு   வருகி ன்றார். அந்த வகையில்   முதன்மு றையாக   தனது   குழ ந்தைகள்   மற்றும்   கணவ ருடன்   இருக்கும்   கு டும்ப   புகைப்பட த்தை   இணைய த்தில்   வெளி யேற்றி   உ ள்ளார்…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.