சீரியல் நடிகை சிவர ஞ்சினியை ஞாபகம் இருக்கா.? அடடே, இவர் திரும ணம் செய்தது இந்த நடிக ரையா.? இணைய த்தை கல க்கும் புகைப்படம் உள்ளே..!!

198

சி னிமாவில்   தற்போது ஒரு சில   பிரப லங்கள்   ஆ ரம்ப   காலகட் டத்தில்   தொலை க்காட்சி   நிகழ் ச்சியில்   மூ லம்   பிரபலமாக அதன் பிறகு   சி னிமா   அவர்கள் வந்து தனக்கு நூறு   அங்கீகா ரத்தை   பலரும்   படி த்துக்   கொண் டிருக்கின் றார்கள். அந்த வகையில்   ஏரா ளமான   தொலை க்காட்சி   இருந்து   வருகி ன்றது.

 

அதில் ஒன்றுதான் சன்  தொலை க்காட்சி   இதன்   மூ லம்   இன்று   சீரிய லில்   நடித்து   பிரப லமானவ ர்தான்   நடிகை சிவரஞ்சனி என்பவர். இவர் சன்   தொலைக்கா ட்சியில்   ஏரா ளமான   சீரிய ல்களில்   நடித்து   வந்து ள்ளார்.

 

அந்த வகையில் 2015 ஆம் ஆண்டு   தொட ங்கப்ப ட்டு   2019 ஆம் ஆண்டு முடிந்த   பி ரியமா னவள்   என்ற தொடரில்   நடித்து ள்ளார். இந்த தொடர் முழுக்க   மு ழுக்க   குடு ம்பம்   ச ம்பந்தப்ப ட்ட   எடுக்க ப்பட்டு ள்ளது. இதன்   மூ லமாக   ஏரா ளமான   ரசிக ர்கள்   உ ருவாகி   விட்டா ர்கள்   என்று தான் சொல்ல வேண்டும்.

 

அந்த தொடரில் நடராஜன் அவந்திகா இந்த ஜோடி   கதாபா த்திரத்தில்   மைய மாக   வைத்து   எடுக் கப்பட்டது. இவர்களது   உ ண்மை யான   பெயர் விஜய் சிவரஞ்சனி. இந்த சீரியலில்   க ணவன்   ம னைவி யாக   இருள் இருவரும்   நடி த்து   வந்துள் ளார்கள். அதன் பிறகு ஏன் இவர்கள்   இருவ ருக்கும்   இ டையே   கா த ல்   ஏற்பட்டு

 

இந்த சீரியல்   முடிந் தவுடன்   இருவரும்   திரும ணம்   செய்து   கொ ண்டா ர்கள். இப்படி ஒரு நிலையில் சமீபத்தில் கொடுத்த ஒரு   பேட் டியில்   நா ங்கள்   இருவ ரும்   கா தலி த் து   தான்   திரும ணம்   செய்து   கொண்டு ள்ளோம்   என்று அந்த   பேட் டியில்   வெளி ப்படை யாக   நடிகை சிவரஞ்சனி மற்றும் விஜய்   இருவ ரும்   தெரிவி த்துள் ளார்கள்…

 

Comments are closed.