காஜல் அகர்வால் த ங்கையா இது.? அவரும் ஒரு பிரபல நடிகையா.? அதுவும் இந்த முன்னணி நடிக ருடன் நடித்து ள்ளாரா.?

34

தமி ழ்   சி னிமாவில்   பார்க்க முடியாத ஒரு நடிகையாக வலம் வந்து   கொண்டி ருப்பவ ர்   தான் நடிகை காஜல் அகர்வால். இவர்   ஏரா ளமானவ ர்களுடன்   சே ர்ந்து   நடித்து ள்ளார். மேலும், இவரது சகோதரி தான் நிஷா அகர்வால். இவர் 2012 ஆம் ஆண்டு  நடிகர்   விம ல்    வெளிவந்த   இ ஷ்டம்   என்ற   திரைப்ப டத்தை   மு ழுவதும்

 

த மிழ்   சி னிமாவில்   நடிகை நிஷா அகர்வால்   அறிமு கமாகியு ள்ளார். காஜல் அகர்வால் தனது   தங்கி யவுடன்   எடு த்துக்   கொண் ட   புகைப்ப டத்தை   இணைய த்தில்   வெளி யிட்ட   வந்துள் ளார். அந்த சமயத்தில் அந்த   புகைப்ப டத்தை   பார் த்து

 

ஒரு இயக்குனர் நிஷா அகர்வால். ஒரு   தெலு ங்கு   திரைப்ப டத்தில்   நடிகை யாக   அறிமு கமாக் கியுள்ளார். அந்த படத்திற்கு பிறகு தான் 2012 ஆம் ஆண்டு இஷ்டம் என்ற   திரைப்ப டத்தில்   நடித்த   த மிழ்   சி னிமாவில்   அறிமு கமானர்.

 

ஆனால், அந்த   திரை ப்படம்   பெரி யளவுத்   தோ ல் வி   படமாக   அமை ந்தது. அதன் பிறகு தமிழில் எந்த ஒரு   வாய் ப்பு   கிடை க்காமல்   இருக்கும் நிலையில்   தெ லுங்கு   சி னிமா   பக்கம் சென்று நடிக்க   தொட ங்கிவி ட்டார். அதிலும் பெரிதளவு

 

எந்த ஒரு பட   வாய் ப்பு   அமையவி ல்லை. அதன் பிறகு ஓர் இரண்டு   திரைப்ப டத்தில்   நடித் துவிட்டு   மு ம்பை   சேர் ந்த   தொ ழிலதி பர்   கர ன்   வெளி ச்சா   என்பவரை   தி ரும ணம்   செய்து கொண்டு   செ ட்டில்   ஆகிவி ட்டார். அவர்களுக்கு தற்பொழுது   மக னும்   இருக்கி ன்றார்.

 

அந்த வகையில்   மக ன்   மற்றும்   அக்கா வுடன்   எடுத்து கொண்ட   சமீ பகால   புகைப்ப டத்தை   இணைய த்தில்   வெளியி ட்டுள் ளார். அந்த புகைப்படம் தான் தற்பொழுது   இணைய த்தில்   வை ரலாகி   வருகி ன்றது…

 

Comments are closed.