நடிகையை மேடையிலேயே ஆ பா ச மா க திட்டிய க ஞ் சா கருப்பு.? கோப த்தில் நடிகை செய்த செயல்.? தீ யாய் பரவும் வீடியோ உள்ளே..!!

162

சி னிமாவில்   கடந்த சில   ஆண்டுக ளாக   படத்தி ற்கான   இசை   வெளி யீட்டு   விழா   போன்றவ ற்றை   நடத்த ப்பட்ட   வருகின் றது. அந்த வகையில்   சமீப த்தில்   ஓ ங்கார ம்   என்ற    திரைப்ப டத்தில்   இசை   வெ ளியீடு   நடந்து ள்ளது. அதில்   தயாரி ப்பாளர்   கே ராஜன் நடிகர்   க ஞ்சா   கருப்பு போன்ற

 

பல   பிரப லங்கள்   அதில் கலந்து   கொண் டுள் ளார்கள். அந்த சமயத்தில்    திரைப்ப டத்தின்   நடிகை வர்ஷா விஸ்வநாத் என்பவர்   நடித்து ள்ளார். மேலும், இந்த   வி ழாவிற்கு   வருவ தற்கு   அழைத்த பொழுது ஒரு   ல ட்சம்   ரூபா ய்   கொடு த்தால்   மட்டு ம்தான்

 

நான் வருவேன் என்று அவர்   அ ம்மா   தெரிவி த்துள் ளார். ப ணம்   கொ டுக்க   மறு த்ததால்   நடிகை வர்ஷா அந்த   ஆ டியோ   வெளி யீட்டு   வி ழாவில்   க லந்து   கொ ள்ளவி ல்லை. மேலும்,   திரைப்ப டத் தையும்   இசை   வெளி யீட்டு   விழாவில்   ப ங்கேற்க

 

ஐ ந்தாயிரம்   ரூபாய்   பண ம்   கொடு க்க   வேண்டும் என்று   கே ட்டுள் ளார். இந்த   நிகழ் ச்சியில்   நடிகை வராததால்   அடு த்தபடி யான   த மிழ்    திரை ப்படங்க ளில்   நடிக்க   வாய் ப்புக ள்   குறை ந்துவிடு ம்   என்று   தெ ரிவித்து ள்ளார்.

 

மேலும், நடிகையின் அம்மாதான் மிகவும்   பிர ச்சி னை யாக   இருந்து ள்ளார். அவர்   வ ரட்டு ம்   அவருடைய   மு ட்டை யை   உ டைத்து   வி டலாம்   என்று   ஆ வேசமா க   பேசியு ள்ளார். மேலும், விழாவில் பேசிய   க ஞ் சா   கருப்பு நடிகை இந்த   வி ழாவிற்கு   வருவத ற்காக   ஒரு லட்சம் ரூபாய்   கேட்டு ள்ளார்   என்று

 

அவரைப் பற்றி மிகவும்   ஆ பா ச மா க    தி ட்டி   அசிங் கப்ப டுத்தி   உள்ளார். மேலும், பொது   நிகழ் ச்சியில்   ஒரு நடிகை   இ ப்படியா   த ரை   குறை வாக   பே ச   வேண்டும் என்று பல   ரசிக ர்கள்   அவரைத்   தி ட்டி   தீர் த்து   வருகின் றார்கள். அந்த வீடியோ தான் தற்பொழுது   இணை யதளம்   எ ங்கும்   தீ யாய்   பரவ ப்பட்டு   வருகி ன்றது…

 

Comments are closed.