நடிகை விசித்ராவின் அ ழகிய குடும்ப த்தை பார் த்துள்ளீ ர்களா.? இணைய த்தை கலக்கி வரும் புகைப்ப டங்கள் உள்ளே..!!

820

த மிழ்   சி னிமாவில்   90   காலக ட்டத்தில்   கலைக்கு வந்த ஒரு சில   பிரப லங்களை   நாம் தற்பொழுது வரை   மற க்காமல்   நியாபக த்தில்   வைத் திருக்கி ன்றோம். அந்த வகையில்   ம க்கள்    மத்தி யில்   மிகவும்   பிரப லமான   ஒருவராக   திக ழ்ந்து   வந்து நடிகை விசித்ரா என்பவர். இவர்   த மிழ்   சி னிமாவை   தாண்டி

 

தெலு ங்கு, மலை யாளம், கன்னடம் போன்ற   பழமொ ழி   திரைப்ப டத்தில்   தனது சிறப்பான நடிப்பை   வெளி ப்படு த்தி   வருகி ன்றார். அந்த வகையில் 1991 ஆம் ஆண்டு வெளிவந்த ஒரு படத்தை   மூ லம்    த மி ழ்   சி னிமாவில்   அறிமு கமாகியு ள்ளார்.

 

அந்த   திரைப்ப டத்தை   தொடர்ந்து மாமி சின்னா மானி, வாழ்க்கை, ராசாத்தி, ஆனந்தி, கல்யாணி மலையாளம், கீதா கோவிந்தம் போன்ற   தொலை க்காட்சி   தொடர்க ளிலும்   இவர்   நடித்து ள்ளார்   என்பது   குறிப்பிட த்தக்கது.

 

மேலும், இவர்   திரும ணம்   செய்து கொண்டு   பூ னேவில்   செ ட்டில்   ஆகிவி ட்டார். அவ்வ ப்போது   எடுத்துக்   கொ ள்ளு ம்   ஒரு சில   புகை ப்படம்   மட்டும்   வீடியோ க்களை   இணையத ளத்தில்   வெளி யிட்டு   வந்து ள்ளார்.

 

இப்படி ஒரு நிலையில் மீண்டும் தற்போது மீடியாவில்   தலை காட்டி   உள்ளார். அந்த வகையில் விஜய்   தொலைக்கா ட்சியில்   ஒளிப ரப்பு   செய்ய ப்பட்டு   வரும் குக் வித்   கோமா ளி   என்ற   நிகழ் ச்சியில்   போட் டியாளராக   கல ந்து   கொண் டுள்ளார்.

 

இதன்   மூ லம்   மீண்டும்   சி னிமாவில்   நடிக்க   அதி கமான   வாய் ப்புகள்   இரு ப்பதாக   ரசிகர்கள்   தெ ரிவித்து   வருகின் றார்கள். இதனை தொடர்ந்து இவர் தனது   கு டும்பத் துடன்   கணவ ர்   குழந் தைகள்   என   எடுத் துக்கொ ண்ட   சமீ பகால   புகைப்பட த்தை   இணை யதளத்தில்   வெளி யிட்டு ள்ளார்…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.