வி ல்ல னை வேண்டாம் என்று ம றுத்த நடிகை..!! வி வாகர த்து ஆனாலும் பரவாயி ல்லை.? நடிகையின் வாழ் க்கையில் நடந்த ச ம்பவம்..

279

90ஸ்   காலகட் டத்தில்   நடித்த பல நடிகைகள் இன்று   சி னிமாவை   விட்டு   வி லகி   விட் டார்கள். ஆனால், ஒரு சில நடிகைகள் மட்டும் இன்னும்   ந டித்துக்   கொண் டிருக்கிறா ர்கள். அந்த வகையில் அவர்கள்   ஜோ டியாக   நடித்த   நடிக ருக்கு   அம் மாவாகவும்   அல்லது மற்ற   கதாபா த்திரத்தில்   நடித்து   வருகின் றார்கள்.

 

அந்த வகையில் 90   காலக ட்டத்தில்   தவி ர்க்க   முடியாத பிரபல நடிகையாக வலம் வந்து   கொண்டி ருந்தவர்   தான் நடிகை அமலா என்பவர். இவர்   சி னிமாவிற்கு   வந்த குறுகிய   காலகட் டத்திலேயே   தென்னிந்திய சினிமாவில் முன்னணி   நடிகர்க ளுடன்

 

ஜோடி சேர்ந்து நடித்து   ம க்கள்   மத்தியில்   பிரபல மாகிவி ட்டார்   என்று தான் சொல்ல வேண்டும். அப்படி ஒரு நிலையில் 1987 ஆம் ஆண்டு நடிகை அமலா மற்றும் ரகுவரேன் ஒரு நடிப்பில்   உ ருவான   திரைப்படம் தான்   கூ ட்டுப்   புழு க்கள். இந்தத்   திரைப்பட த்தின்   படப்பி டிப்பு   நடந்து   கொண்டி ருக்கும்   பொழுது

 

நடிகர் ரகுவரனுக்கு நடிகை அமலா மீது   கா த ல்   ஏற்பட்டு   வி ட்டது. அதன்   நடி ப்படையில்   அந்த   கா த லே   நடிகை அமலாவிடம் அவர்   கூறியு ள்ளார். ஆனால், நடிகை அமலா அந்த   கா தலு க்கு   மறுப்பு   தெரிவி த்துவி ட்டார். அதன் பிறகு நடிகை அமலா 1992 ஆம் ஆண்டு பிரபல   தெலு ங்கு   நடிகர் நாகார்ஜுனாவை   தி ரும ணம்   செ ய்து   கொண் டுள்ளார்.

 

இவர் இதற்கு   முன்பா கவே   லட்சுமி என்ற ஒரு   பெ ண் ணை   திரும ணம்   செய்து   கொண்டு ள்ளார். அதன் பிறகு சில   க ருத் து   வேறுபாடு   கார ணமாக   அவர்கள்   வி வாக ரத் து   பெற்று   பி ரிந்து   விட்டா ர்கள். அதன் பிறகு தான் அடைய அமலா இவரை   தி ரும ணம்   செய்து   கொண்டு ள்ளார்   என்பது   குறிப்பிட த்தக்கது…

 

Comments are closed.