எளி மையாக நடந்த ஹிப்ஹாப் ஆதியின் திரும ணம்.? அவரது திரும ண புகைப்ப டத்தை பார் த்துள்ளீ ர்களா.? இதோ..

358

த மிழ்   சி னிமாவில்   இசைய மைப்பா ளராக   அறிமு கமாகி   அதன் பிறகு நடிகராக   திகழ் ந்து   வருபவர்கள்   ஏரா ளமாக   இருக்கின் றார்கள். அந்த வகையில் ஜிவி பிரகாஷ், விஜய் ஆண்டனி போன்ற   பிரபல ங்களுக்கு   அடுத் தபடியாக   தற்பொழுது ஹிப் ஹாப் தமிழா என்று   அழைக்க ப்படும்   ஆதி என்பது ஒருவர்.

 

இவர் 2015 ஆம் ஆண்டு தனது   சி னிமா   பய ணத்தை   இசையின்   மூ லம்   ஆரம்பி த்தார். அதன் பிறகு இவர்   ஏரா ளமான   ஆ ல்பம்   பாட ல்களை   வெளி யிட்டு   வந்து ள்ளார். அதன் பிறகு இவருக்கு   சி னிமா   உ லகில்   பட   வாய் ப்புகள்   வரத்   தொடங் கியுள்ளது. அந்த வகையில் வணக்கம் சென்னை என்ற    திரைப்ப டத்தில்

 

சென்னை சிட்டி கேம் ஸ்டார் என்ற பாடல்   மூ லம்   சி னிமாவில்   அறிமு கமா னார். அந்த படத்தை   தி றந்து   இயக்குனர் சுந்தர் சி   இயக்க த்தில்   ஆல்பம்   பாடல்   பாடுவத ற்காக   இவருக்கு   வா ய்ப்பு   கொடுக்க ப்பட்டது. அதன் பிறகு இவர் தனி ஒருவன், இமைக்கா நொடிகள், அரண்மனை உள்ளிட்ட

 

பல   திரைப்பட ங்களில்   பாடல்கள் பாடி   வந்து ள்ளார். இவர் மீசையை முறுக்கு என்ற    திரைப்ப டத்தின்    மூ லம்   நடிக ராகவும்   அறிமுகமா கியுள் ளார். அந்த   திரைப்ப டத்தை   தொடர்ந்து நட்பே துணை, நான் சிரித்தால் போன்ற பல   திரைப்ப டங்களில்   தனது  சிற ப்பான   நடிப்பை   வெளிப்ப டுத்தி   வந்து ள்ளார்.

 

இவர் ஒரு   இசைய மைப்பா ளர்   நடிகர்   மட்டுமல் லாமல்   இயக்குனர், திரை க்கதை   ஆசி ரியர்   என பல   தி றமைக ளை   கொண்டு ள்ளார். சமீபத்தில் இவர் நடிப்பில்   வெ ளிவந்த   சி வகுமாரின்   சபத ம்   திரை ப்படம்   நல்ல ஒரு   விம ர்சனம்   பெற்று   ஓ டியது.

 

மேலும்,   ஹி ப்பாப்   ஆதிக்கு   திரும ணம்   ஆகிவி ட்டதா.? என்று கூட   பலரு க்கும்   தெரி ந்திரு க்காது. ஏனெ ன்றால்   அவர் அதை பற்றி எந்த ஒரு   வி ழா   மேடை யிலும்   பேசியது   கி டையாது. இப்படி நிலையில் அவருக்கு   திரும ணம்   ஆகிவி ட்டது. அதுவும்   தி ருப்பதி   கோவிலில்   உறவி னர்கள்   ம த்தியில்

 

எ ளி மையான   மு றையில்   அல்லது   தி ருமண த்தை   முடி த்துள்ளா ர்கள். அந்த வகையில் அவர்களது   திரும ணத்தி ல்   எடுத்துக் கொண்ட   புகைப்ப டங்கள்   தற்போது   வெளி யாகி   உள்ளது. மேலும், அவருக்கு பல   திரைப்ப டங்கள்   வா ழ்த்து   தெரிவி த்து   வருகின் றார்கள்…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.