இ ளம் நடிகர் கதிரின் திரும ணம்.. பிர ம்மாண் டமாக நடத்த ப்பட்ட திரும ணத்தில் கலந்து கொண்டு பிரபல ங்களின் புகைப்படம் உள்ளே..!!

418

த மிழ்   சி னிமாவில்   தற்போது   வளர் ந்து   வரும்   இள ம்   நடிகர்கள்   ஏரா ளமாக   இருக்கி ன்றார்கள். அந்த வகையில் நடிகர் கதிர் என்பவரும் ஒருவர். இவர்   கிரு மி, விக்ரம் வேதா, பரியேறும் பெருமாள் போன்ற   திரைப்ப டங்களில்   நடித்த   ம க்க ள்   ம த்தியில்   பிரப லமாகி   உள்ளா ர்.

 

இவர்   மதயா னை    கூட் டம்   என்ற   திரைப்ப டத்தின்   மூ லம்   நடிகராக   அறிமுக மானார். அந்த சமயத்தில் அவர்   க ல்லூரி   படி த்துக்   கொண்டி ருந்தார். மேலும், இவர்   கி ருமி   என்ற   திரைப்ப டத்தில்   நடித்த தற்கான   வி மர்சன   ரீதியாக

 

இவர்   பாராட் டுகளை   பெற்று   வந்து ள்ளார். மேலும், அந்த   திரை ப்படம்   ச ர்வதே ச   திரைப்பட   வி ழாவிற்கு   அனுப்ப ப்பட்டு ள்ளது   என்பது   குறிப்பிட த்தக்கது. இப்படி ஒரு நிலையில் நடிகர் கதிர்   ஈரோட் டில்   சேர்ந் த

 

தொ ழிலதிபர்   மக ள்   சஞ்சனா என்பவரை 2018 ஆம் ஆண்டு   தி ரும ணம்   செய்து   கொண்டு ள்ளார். மேலும், அவர்   தொ ழில்நுட் ப   படி ப்பில்   பட் டம்   பெற்று ள்ளார். இப்படி ஒரு நிலையில்   சமீபகா லமாக   திரை ப்படங்க ளின்   தி ருமண

 

புகைப்ப டங்கள்   மற்றும்   குடு ம்ப   புகை ப்பட ங்கள்   இளை யதளங்க ளில்   வைர ளாகி   வருகி ன்றது. அந்த வகையில் நடிகர் கதிர் தனது   தி ருமண   புகைப்ப டத்தை   இணைய த்தில்   வெளி யிட்டுள் ளார்…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.