நடிகர் பிளாக் பாண்டியின் தி ருமண புகைப்படம்..!! அடே ங்கப்பா, இத்தனை முன்னணி பிரப லங்கள் திரும ணத்தில் கலந் து கொண்டா ர்களா.?

974

தமி ழ்   சினிமாவில்   குழ ந்தை   நட்சத் திரமாக   அறிமு கமாகி   காமெடி நான் அவர்தான் பிளாக் பாண்டி என்பவர். இவர் தமிழில் 2000 ஆண்டு வெளிவந்த கூடி   வாழ் ந்தால்   கோ டி   நன்மை என்ற   திரைப்ப டத்தில்   நகைச்சுவை நடிகர் வடிவேலுவின்   மக னாக   நடித்து ள்ளார்.

 

அந்தப்   திரைப்ப டத்திற்குப்   பிறகு கில்லி, ஆட்டோகிராப், தீக்குச்சி, சாட்டை போன்ற படம் வெற்றி   திரை ப்படம்   நடி த்து   வந்து ள்ளார். இவரு க்கென்று   ஒரு ரசிகர்கள்   இருக்கி ன்றார்கள். மேலும், விஜய்   தொலைக்கா ட்சிகள்   ஒளிப ரப்பு   செய்ய ப்பட்ட   கனா க்காலம்   கால ங்கள்   என்ற

 

தொலை க்காட்சி   தொட ரிலும்   இவருக்கு   வாய் ப்பு   கிடை த்தது. அதன்   மூ லம்   இவர் தனது   திற மையை   வெளிப்ப டுத்தி   பல திரைப்பட   வாய் ப்புகள்   பெற்று   வந்து ள்ளார். இப்படி நிலையில் இவன்   சி னிமாவில்   நடித்துக்   கொண் டிருந்த   ஏழு   வருட த்திற்கு   பிறகு

 

பத்மினி என்ற ஒரு   பெ ண் ணை   கா தலி த்து   தி ரும ணம்   செய்து   கொண்டு ள்ளார். மேலும், அவரது   ம னைவி   எம்பிஏ பட்டதாரி. மேலும், இவர் பல   போரா ட்டங்க ளை   சந்தி த்து   சென் னையில்   உள்ள ஒரு   திரும ண   மண்டப த்தில்   அவரது   திரும ணத்தை   முடித்து ள்ளார்.

 

அந்த வகையில் இவர்   முதன்மு றையாக   தனது   தி ருமண   புகைப்ப டத்தை   இணை யத்தில்   வெளி யேற்று ள்ளார். அந்த   புகைப்ப டத்தை   பார்த்த பல ரசிகர்கள் இதுதான்   உ ங்களது   மனை வியாக   என்ற பலரும் பல   வி தமான   கமெண் ட்களை   வெளி யிட்டு   வருகின் றார்கள்…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.