நடிகையிடன் கேவ லமாக நடந்து கொண்ட நபர்..!! பொது இடம் என்று கூட பார்க் காமல் நடிகை செய்த காரியம்.? அதனை பாரா ட்டும் ரசிகர்கள்..!!

100

விஜய்   தொலைக்கா ட்சியில்   ஏரா ளமான   சீரிய ல்கள்   ஒளிபரப்பு   செய்ய ப்பட்டு   வருகின்றது. அதில் பிரபலமாக மக்கள் மத்தியில்   திகழ் ந்துவரும்   சீரியல் தான் பாக்கியலட்சுமி. இந்த சீரியல் தற்போது   வெற் றிகரமாக   ஓ டிக்   கொண்டிரு க்கின்றது. இப்படி நிலையில் இந்த சீரியலில் ராதிகா என்ற   கதாபா த்திரம்

 

பா க்யாவுக்கு   கொ டுக்கு ம்   தொ ந்தரவுக ளை   சமா ளித்துக்   கொண்டு வருகின்றார். மேலும், இனியா கோபி   திட் டியதா ல்   மாத் திரை   சாப்பிட்டு எப்பொழுது   மரு த்தும னையில்   அனுமதி க்கப்பட்டி ருந்த   மீண்டும் இவர்   கோ பியுடன்   செல்வாரா அல்லது

 

அம்மா பாக்கியவுடன் செல்வரா என்று தற்பொழுது   சு வாரசிய மாக   இருந்து   வருகி ன்றது. இந்த தொடரில் ஜெனிபர் என்ற   கதாபாத் திரத்தில்   நடித்து வருபவர் தான் நடிகை திவ்யா கணேசன் என்பவர். இவர் சமீபத்தில் ரசிகர்கள் நேரில்   சந்தி த்து   பேசியு ள்ளார்.

 

மேலும்,   ஐதராபா த்தில்   இருந்து தற்போது சென்னைக்கு வர இரவு   விமான த்தில்   வந்து கொண்டிருந்த அப்பொழுது ஒருவர் அவருடைய   இ டுப்பி ல்   கை வைத்து கொண்டு   இரு ந்தார். அதனை   உண ர்ந்து   கொண்டு முதலில் பார்த்த பொழுது எதுவும்   தெரி யவில்லை.

 

அதன் பிறகு மீண்டும் அந்த   உ ணர் வு   ஏற்பட்ட பொழுது அந்த நபர் நடிகை திவ்யா கணேஷ்   இரு ப்பில்   கை வைத்துக்   கேவ லமா க   செய்து   கொண்டி ருந்தார். பின்   கோ பம்   அடை ந்த   நடிகை எழுந்து அந்த   ந பரு க்கு   கன் னத்தில்   நான்கு அறை   பா லாறு   பா லாறு   என்று   அ றைந்து   உள்ளார்.

 

இந்த சம்பவம் தற்போது ரசிகரும்   ம த்தியில்   அதிர் ச்சி   ஏற்படு த்தியிரு ந்தாலும்   இது போன்ற நபர்களை சும்மா   விட க்கூடாது   என்று நீங்கள் செய்தது சரிதான் என்று ஒரு சில ரசிகர்கள்   தங்க ளுடைய   கருத்து க்களை   வெளி யிட்டு   வருகின் றார்கள்…

 

Comments are closed.