பாடகர் விஜய் யேசு தாஸின் மனைவி யார் தெரியுமா.? அடடே, இவர்தான் இவரது மனை வியா.? இணையத்தில் வைர லாகும் புகைப்படம் இதோ..

1,249

சி னிமாவில்   எத்த னையோ   பாடகர்கள் இருந்து   வருகின் றார்கள். அந்த வகையில்   யே சுதாஸ்ன்   மக ன்தான்   விஜய் யேசுதாஸ். இவர் ஒரு   ம லையாள   பாடகர் ஆகும் தமிழில் மாரி   திரைப்ப டத்தின்   வி ல்ல னாகவு ம்   நடித்து உள்ளார். இவர்   கிட்ட த்தட்ட   ஐந்து   வருட ங்களாக   துபாயை  சேர்ந்த தர்ஷனா என்பவரை   தீ விரமா க   கா தலி த்து   வந்து

 

இருவீ ட்டார்   சமூக த்துடனும்   2007 ஆம் ஆண்டு   திரும ணம்   செய்து   கொண்டு ள்ளார். தற்பொழுது இவருக்கு இரண்டு   மக ன்கள்   இருக்கி ன்றன. இப்படி நிலையில்   சமீப த்தில்   இவர்கள் இருவரும்   வி வா கரத் து   செய்யப்   போ வதாக

 

பல   தகவ ல்கள்   வெ ளிவந்து   கொண்டி ருந்தது. அந்த சமயத்தில் இருவரையும் சேர்த்து வைக்க சமாதான   முய ற்சிகள்   நடந்து   வருவ தாகவும்   ஒரு சில தகவல்கள்   இ ணையதள ங்களில்   தீயா ய்   பரவ ப்பட்டு   வந்துள்ளது.

 

இப்படி நிலையில் விஜய் யேசுதாஸ் அவரது   ம னைவி   தர்ஷனா இருவரும்   வி வா கரத் து   செய்யப் போவதாக இருந்து   மு ற்றிலும்   மரு த்துள்ளா ர்கள். நாங்கள் இருவரும்   வி வாக ரத் து   செய்யப்   போவதி ல்லை   என்றும் இது அனைத்தும்   பொ ய்யா ன   தகவல் என்றும்   தெரிவித் துள்ளார்.

 

மேலும், நாங்கள் இருவரும்   மகி ழ்ச்சி யுடன்   தான்   குடு ம்பத்து டன்   வாழ் ந் து   வருகி ன்றோம்   என்று அவர்   மனைவி யுடன்   எடுத்து கொண்டு   புகைப்பட த்துடன்   தெரிவி த்துள் ளார். இந்த தகவல் தற்போது   இணை யதள ங்களில்   வைரளாகி   வருகி ன்றது. இதோ என்   ம னைவி யின்   புகை ப்படம்…

 

Comments are closed.