வாய் ப்பில்லாத நேரத்தில் எப்படி ஒரு புகைப்படத்தை வெளியீட்டு வாய் ப்பு தேடும் நடிகை..!! எல்லை மீறி ய புகைப்படத்தை பார்த்து அதிர் ச்சியான ரசிகர்கள்..!!

344

கடந்த, சில   வருட ங்களாக   சின்ன த்திரை   நிகழ் ச்சிகள்   மூ லம்   அறிமு கமாகி   அதன் பிறகு ரசிகர்களை   கவர் ந்து   இன்று பலரும் வெள்ளி திரைக்குள் வரத்   தொடங் கியுள் ளார்கள். இப்படி ஒரு நிலையில்   ஆரம் பகாலகட் டத்தில்   சின்ன திரையில்   நிகழ் ச்சியில்   தொ குத் து   வழங்கியும்

 

அதன் பிறகு   சீரிய ல்களில்   நடித்து வந்தும் தனக்கென ஒரு   அங்கீகா ரத்தை   பிடித்து விட்டவர் தான் நடிகை வாணி போஜன் என்பவர். இவர் தற்பொழுது   சி னிமாவில்   நடிக்க   தொட ங்கியுள் ளார். அந்த வகையில் 2020 ஆம் ஆண்டு வெளிவந்த திரைப்படம் தான் ஓ மை   கட வுளே.

 

இந்த   திரைப்பட த்தில்   மூ லமாக   தான் இவ்வளவு   சி னிமா   உ லகில்   நடி கையாக   அறிமுகம் ஆகியுள்ளார் என்பது   குறிப்பி டத்தக்கது. மேலும், இவர் நடித்த முதல்   திரைப்பட த்திலேயே   இவருக்கு நல்ல ஒரு   வா ய்ப்பு   கிடைத்தது.

 

அந்தப் படத்தை திறந்து   த மிழில்   பல   திரைப்பட ங்களில்   நடித்து   வருகி ன்றார். ஒரு சமயத்தில் நடிகைகள் பட   வா ய்ப்பு   கிடைக்காத   கார ணத்தி னால்   தான் அவர்கள் தங்களுடைய   க வ ர் ச் சி யா ன

 

புகைப்ப டத்தை   வெளியிட   தொட ங்குவா ர்கள்.அப்படி இருக்கும் நிலையில் தற்பொழுது ஒரு சில நல்ல பட   வா ய்ப்புக ள்   வந்து   கொண்டி ருக்கும்   நிலையில் கூட நடிகை வாணி போஜன். இப்படி ஒரு   ஆ டையில்

 

நடிகை வாணி போஜன்   எடு த்துக்   கொ ண்ட   புகைப்ப டத்தை   தனது   இன்ஸ் டாகிராம்   பக்க த்தில்   வெளி யிட்டுள் ளார். அந்த   புகைப்ப டத்தை   பார்த்த தற்போது ரசிகர்கள் பலரும்   அதி ர்ச்சி யாக   உள் ளார்கள். இதோ அந்த புகைப்படம்…

 

 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Vani Bhojan (@vanibhojan_)

Comments are closed.