அவசர அவச ரமாக மருத்துவம னையில் அனுமதி க்கப்பட்ட சரத்பாபு..!! என்னவானது என்று தெரியாமல் பய த்தில் உள்ள ரசிகர்கள்..!!

6,932

தெலுங்கு சினிமாவில் 1923 ஆம் ஆண்டு ராம ராஜ்ஜியம் என்ற   திரைப்ப டத்தின்   மூ லமாக   நடிகராக தனது சினிமா   பய ணத்தை   தொடங் கியவர்   தான் சரத்துபாபு என்பவர். அதன் பிறகு 1977 ஆம் ஆண்டு பட்டிய பிரவேசம் என்கின்ற   திரைப்ப டத்தின்

 

மூ லம்   த மிழ்   சி னிமாவில்   அறிமு கமாகியு ள்ளார்   என்பது   குறிப்பிட த்தக்கது. அதன் பிறகு ஹீரோவாக பல   திரைப்பட ங்களில்   நடித்த வந்துள்ளார். ஆனால், அந்த திரைப்படம்   ச ரியான   வரவே ற்பு   பெ றாமல்   இருந்து வந்தது.

 

அதன் பிறகு இரண்டாவது   கதாநா யகனாக   நடிக்க   தொடங்கி யுள்ளார். அந்த வகையில் ரஜினி, கமல், விஜயகாந்த் என முன்னோடி நடிகர்கள்   திரைப்ப டத்தில்   இவர் நடித்து   வந்து ள்ளார். கிட்டத்தட்ட 200க்கும் மேற்பட்ட   திரைப்ப டத்தில்   நடித்து   வந்து ள்ளார்.

 

இவருக்கு தற்போது 71 வயது ஆகின்றது எப்படி   நி ழலில்   சி னிமாவில்   இவர் நடிப்பதை   நிறு த்திவிட்டு   தனது சொந்த வீடான ஹைதராபாத்தில் உள்ள வீட்டில் மதித்து   வருகி ன்றார். இப்படி ஒரு நிலையில்

 

தி டீரெ ன்று   இவருக்கு   உட ல்   நல க்குறைவு   ஏற்பட்டு   த னியார்   மருத் துவமனையில்   அனும திக்கப்பட் டுள்ளார். மேலும், இவர் எப்படி உள்ளார் என்ற எந்த ஒரு தகவலும் இதுவரை   வெளியா கவில்லை. அதனால்   குழ ப்பத்தில்   உள்ள ரசிகர்கள்…

 

Comments are closed.