இளையராஜா எவ்வளவு சொல்லிம் மதி க்காத வைரமுத்து..!! இருவ ருக்கும் இடையே இப்படி ஒரு பி ரச்ச னையா.?

1,000

தமிழ் சினிமாவில் முன்னணி   இசையமை ப்பாளராக   திகழ்ந்து வருபவர் தான் இளையராஜா. இவருடன் பல பாடகர்கள், பாடகிகள், இயக்குனர்கள், தயாரிப் பாளர்கள், நடிகர்கள், பாடல், ஆசிரியர்கள் என பலரும்   பணியா ற்றி   வந்து ள்ளார்   என்பது   குறிப்பி டத்தக்கது.

 

இப்படி இருக்கும் நிலையில் ஆருடன் ஏதாவது ஒரு   பி ரச் சனை யை   ஏற்படுத்தி நல்ல ஒரு நட்பை எடுத்துக்   கொ ள்பவ ர்   தான் இளையராஜா. அப்படி ஒரு முறை   பொ ன்மாலை   பொழுது என்ற பாடலில் இளையராஜா சில   வ ரிகளை   மாற்றும் படி   வைர முத்துவி டும்   கூறியு ள்ளார்.

 

ஆனால், வைரமுத்து மாற்ற முடியாது என்று   பி டிவாதம்   பிடித்து ள்ளார். அதன் பிறகு இருவரும் பிரிந்து   விட் டார்கள். இருவரும்   சே ர்ந்து   பணியா ற்றாமல்   பகை வர்களா கவே   திகழ்ந் து   வந்துள் ளார்கள். இப்படி நிலையில் இருவருக்கும் இடையே ஏற்பட்ட   உ ண்மை யான

 

சண் டை   என்னவெ ன்றால்   பிரபல   பத்திரி கையாளர்   ஒருவர்   தெரிவித்து ள்ளார். இளையரா ஜாவை   ஒரு தொடர்    எழு தும்   படி   கே ட்டுக்   கொண்டு ள்ளார். தனக்கு   நேரமி ல்லை   என்று கூறி நண்பர்   வைரமு த்துவை   எழுத   கூறியி ருந்தார்.

 

ஆனால், அது பற்றி எதையும்   வெ ளியில்   கூற க்கூடாது   என்று   வைர முத்து   வி டும்   இளை யராஜா   கே ட்டுக்   கொண்டு ள்ளார். அதன் பிறகு அந்த தொடரும்   வெ ளியானது   அந்த ஊடகம் ஒன்றுக்கு பேட்டி கொடுத்த பொழுது இந்த   தொ டரை   நான் தான்   எழு தினேன்   என்று   கூறிவி ட்டார். அதனால்,   க டுப்பா கி   வைரமுத்து இன்று வரை   சே ராமல்   இருந்து   வருகின் றார்கள்…

 

Comments are closed.