இனி நான் நடிக்க மாட்டேன்.. ம னைவி குழந்தை க்காக திடீர் முடிவெ டுத்த சிவா..!! சோக த்தில் உள்ள ரசிகர்கள்..!!

408

த மிழ்   சினிமாவில் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் விஜய்   தொலைக்கா ட்சியில்   தனது பயணத்தை ஆரம்பித்து அதன் பிறகு இன்று   தவி ர்க்க   முடியாத ஒரு நடிகராக சினிமாவில் வலம் வரத் தொடங்கியவர் தான் நடிகர் சிவகார்த்திகேயன். இவர் நடிப்பில் சமீபத்தில் வெளிவந்த டாக்டர் மட்டும் டான் ஆகிய

 

இரண்டு   திரைப்பட ங்களும்   பெரிய அளவு வரவேற்பு பெற்றது. அந்த படத்தை தொடர்ந்து பிரின்ஸ் என்ற   திரைப்ப டத்தில்   நடித்த அந்த திரைப்படம் பெரிய ரவுண்டு   தோ ல் வி   தான்   சந்தித் துள்ளது. இதை தொடர்ந்து   தி டீரெ ன்று   சிவகார்த்திகேயன்

 

நான் இனி   விளம்பர ங்களில்   நடிக்க மாட்டேன் என்று   உ றுதியோடு   இணைய த்தில்   தகவல் ஒன்று   வெளியிட் டுள்ளார். அது   என்னவெ ன்றால்   என் அம்மாவின் பேச்சைக் கேட்டு நடித்து வந்த சிவகார்த்திகேயன் தற்பொழுது தனது   ம னைவிக்கா கவும்

 

தன்னுடைய   குழந் தைக்காக   ஒரு முடிவு ஒன்று   எடுத்து ள்ளார். அது என்னவென்றால்   குழ ந்தைகள்   பயன்ப டுத்தும்   போ லி   பொருட்கள்   விள ம்பர த்தில்   இனி நான் எப்பொழுதும் நடிக்கவே மாட்டேன் என்றார் அவர்   தெரிவித் துள்ளார்.

 

இந்த தகவலை அறிந்த பல ரசிகர்கள்   மெ ய்   சி லிர் த்துப்   போனா ர்கள். மேலும், தனது   மனை வி   மற்றும்   குழந் தைகள்   பயன்ப டுத்தாத   எந்த ஒரு பொருளையும் நான்   வி ளம்பரம்   செய்ய மாட்டேன் என்று உறுதியாக   கூறுகி ன்றேன்   என்று அவர்   தெரிவித் துள்ளார்.

 

மேலும்,  வேலைக்காரன்   திரைப்ப டத்தில்   கூட   குழ ந்தைக ள்   பய ன்படுத் தும்   போ லியா ன   உணவுகளை கட்டி   வெளி ப்படை யாக   பேசியி ருப்பார். அதேபோன்று தற்பொழுது   பிரப லங்கள்   வாழ் க்கையிலும்   இருக்க வேண்டும் என்று   கூறியு ள்ளார்…

 

Comments are closed.