பொது இடம் என்று கூட பார்க்காமல் நடிகரை ப ரதே சி என்று திட்டிய ராதாரவி..!! பதிலடி கொடுத்த நடிகர்..!! அதிர் ச்சியான ராதாரவி..

6,042

தமிழ் சினிமா உலகில் நடிக்கும் நடிகர் மற்றும் நடிகைகளுக்கு ஏதாவது   பி ரச் னை   வந்தால் அதனை சரி செய்யும் விதத்தில் தான் நடிகர் சங்கத்தை 1952 ஆம் ஆண்டு எம்.ஜி.ஆர் ஆரம்பித்து வைத்திருந்தார். இப்படி இருக்கும் நிலையில் அந்த சங்கமே ஒரு   பி ரச்ச னையா க   இருந்து வருகின்றது.

 

ஏனென்றால் அதில் இருப்பவர்கள் மாறி மாறி அவர்களுக்குள்   அடி த்துக்   கொ ள்கின் றார்கள். சமீபத்தில் நடந்த   தே ர்தலி ல்   நடிகர் விஷால்   தே ர்தலி ல்   வெற்றி பெற்றுள்ளார். அதனை தொடர்ந்து நடிகர் சங்க   க ட்டிட த்தை   முடித் துவிட்டு   தான்

 

நான்   திரும ணம்   செய்து   கொ ள்வேன்   என்று   தீ ர்மா னமாக   இருந்து வருகின்றார். அதற்கான வேலைகளும் நடந்து   கொண் டிருக்கி ன்றது. இப்படி நிலையில் இருக்கும் முன்பாக கிட்டத்தட்ட 20 வருடங்களாக நடிகர் சங்கத்தின் தலைவராகவும்   செயலா ளராகவும்   இருந்து வந்தவர் தான்

 

நடிகர் ராதாரவி மேலும், இவருக்கு கிடைக்கும் மேடை எல்லாம் சரியாக   பய ன்படு த்திக்   கொண்டு நடிகர் விஷாலை   தி ட்டிக்கொ ண்டு   இருந்து வந்துள்ளார். இதனைத் தொடர்ந்து   சமைப்ப த்தில்   நடந்த ஒரு   நிகழ் ச்சியில்   கூட

 

நடிகர் விஷாலின்   ப ரதே சி   நா ய்   என்று அவர்   சொல்லி யுள்ளார். அவருக்கு பதில் கொடுக்கும் வகையில் என்னை   நா ய்   என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்த ராதாரவி தற்போது   ப ரதே சி   நாயே என்று கூறி என்னை   மே ன்மைப்ப டுத்தி   உள்ளார் என்று சிரித்து கொண்டு அவர் கூறியுள்ளார்.

 

மேலும், நடிகர் சங்கத்தின்   கட்டி டங்கள்   கட் டுங்கள்   என்று பலமுறை ராதாரவி இடம்   கூறியு ள்ளோம். ஆனால், அவர் அதைக்   கேட்கவி ல்லை. அதனா ல்தான்   நான் தேர்தலில் நின்று உள்ளேன். அதன்   காரணமாக த்தான்

 

இன்று வரை அவர் என்னை   தி ட்டி   கொண்டு இருக்கின்றார் என்று அவரைப் பற்றி கூறியல இது   மட்டுமல் லாமல்   இவர்   சமீபகா லமாக   எல்லா   சா விற் கும்   சென்று வருகின்றார். இப்படி எல்லா   சா விற் கும்   சென்று   வருபவ ர்களே   வெ ட்டியா ன்   என்று தான்   அழைப்பா ர்கள்   என்று அவர் கூறியதற்கு   பதி லடி   கொடுத்து ள்ளார்…

 

Comments are closed.