முதன்மு றையாக ராமராஜன் செய்த செயல்..!! சி னிமாவில் இத்தனை ஆண் டுகள் இருந்தும் இதை மறு த்து வந்து ள்ளார்.? இன்று வீடியோவுடன் வெளிவந்த ராமராஜன்..!!

1,158

ஒரு   காலகட் டத்தில்   த மிழ்   சி னிமாவில்   கொடி   க ட்டி   பறந்து வந்தவர் தான் நடிகர் ராமராஜன். இவர் ரஜினி, கமலுக்கு   அடு த்தபடி யாக   வந்தா லும். அவர்   களோடு   அவ ர்களே   ஆ ச்சரிய ப்படு த்தும்   அளவி ற்கு   உச் சத்தி ற்கு   சென்று ள்ளார்.

 

இவரு க்கென் று   ஏரா ளமான   ரசிக ர்கள்   பட் டாளம்   உருவா க்கி   வைத்தி ருந்தார். மேலும், இவருடைய   திரை ப்படம்   வெ ளிவரும்   பொ ழுது   பெரி ய   நடிக ர்களே   போ ட்டி   போட தய ங்குவா ர்கள். அந்த   அளவி ற்கு   வெள்ளி விழா   கொ ண்டா டும்   பட ங்களில்   இவரும் ஒருவர்.

 

புது புது   இயக்கு னர்கள்   புது புது   தயாரி ப்பாள ர்களை   வைத்து வெற்றி   கண் டவர். மேலும் இவர்   கரகாட்டக்காரன், எங்க ஊரு   காவ ல்காரன், என்ன   பெ த்த   ராசா, அம்ம ன்   கோவில்   வாச லிலே   போன்ற பல   திரைப்பட ங்களில்   மூ லம்   ரசிக ர்களை   கவர் ந்து   உள்ளார்.

 

இவர் கடந்த, சில   ஆண்டுக ளாக   எந்த ஒரு   திரைப்ப டத்திலும்   நடி க்காமல்   வி லகி   இரு ந்தால்   எப்படி நிலையில்   சாமா னியன்   என்ற படத்தில்   மூ லம்   மீண்டும்   கதாநா யகனாக   ரீ என்ட்ரி   கொடுத்து ள்ளார். அந்த வகையில் இந்த படத்தின்   ப டப்பி டிப்பு   நடந்து   வருகி ன்றது.

 

இப்படி ஒரு நிலையில் முதல்   மு றையாக   நடிகர் ராமராஜன்   சி ன்னத்தி ரைக்கு   வந்து ள்ளார். அதுவும் விஜய்   தொலைக்கா ட்சியில்   ஒளிபரப்பு   செய்ய ப்பட்டு   வரும்   கல க்கப்போ வது   யாரு   சா ம்பியன் ஸ்   நிகழ் ச்சிகள்   சிற ப்பு   விரு ந்தினரா க   இவர்   வந்து ள்ளார். அந்த வீடியோவை தான் தற்பொழுது   இணைய த்தில்   வைர லாக்கி   வருகின் றார்கள்…

 

Comments are closed.