இரண்டே வருடத்தில் முடிவுக்கு வந்த பாக்யராஜின் முதல் கல் யாணம்.? அவரது ம னைவியை பார்த் ததுண்டா.? இப்ப டித்தான் இ றந்து போனாரா.?

6,349

த மிழ்   சினிமாவில் சிறந்த   இயக்கு னராகவும்   நடிகராகவும் வெற்றி பெற்று   வந்தவ ர்தான்   பாக்கியராஜ். இவர் ஏராளமான   திரைப்பட ங்களை   இயக்கி அவரின் நடித்து உள்ளார். இப்படி இருக்கும் நிலையில் சமீபத்தில் நடிகர் கவின் நடிப்பில் வெளிவந்த டாடா என்ற   திரைப்ப டத்தில்   ஒரு   மு க்கிய   கதாபாத் திரத்தில்   நடித்து ள்ளார்   என்பது   குறிப்பிட த்தக்கது.

 

இப்படி இருக்கும் நிலையில் இவருடைய   ம னைவி   பூர்ணிமா 80   காலகட் டத்தில்   த மிழ்   சி னிமாவில்   முன்னணி நடிகையாக வலம் வந்து   கொண்டி ருந்தார். அதேபோன்று அவருடைய மகன் சாந்தனு ஒரு சில   திரைப்ப டங்களில்   நடித்து   வருகி ன்றார்.

 

மேலும், அவள்   மக ள்   சரண்யாவும்   ஆரம்ப த்தில்   அவரது அப்பாவை   இயக்க த்தில்   நடித்து வந்தார். அதன் பிறகு பெரிதாக எந்த ஒரு   வாய் ப்பு   கிடை க்காமல்   தற்போது ஆடை வடிவில் இருந்து   வருகி ன்றார். அதனை தொடர்ந்து சாந்தனுவின்   ம னைவி   கீர்த்தியும்   தொகுப்பா ளராக   இருந்து   வருகி ன்றார்.

 

இப்படி இருக்கும் நிலையில் பாக்கியராஜின் முதல்   மனை வியும்   ஒரு நடிகை என்பது   பல ருக்கும்   தெரிந் திருக்க   வாய் ப்புகள்   கிடையாது. அந்த வகையில் நடிகை பிரவீனாவை 1981 ஆம் ஆண்டு   கா த லி த் து   பாக்யராஜ்   தி ரும ணம்   செய்து   கொண் டுள்ளார்.

 

மேலும், இரண்டு ஆண்டுகள்   ச ந்தோ சமாக   வா ழ்ந் து   வந்த இவரது   தி ரும ண   வாழ் க்கை   அவரது   ம னை வி   தி டீரெ ன்று   ம ரண மடை ந்துள் ளார். இயக்குனர் பாலச்சந்தர்   இயக்க த்தில்   ம ன்மதலீ லை   என்ற    திரைப்ப டத்தில்

 

மூ லம்   தான் அந்த நடிகை   அறிமு கமாகியு ள்ளார். இப்படி ஒரு நிலையில் அவரது முதல்   ம னைவி யின்   புகைப்படம் தற்போது   இணைய த்தில்   வைர லாகி   வருகி ன்றது. அந்த   சமய த்தில்   அவரது   தி ருமண த்தில்   எம்.ஜி.ஆர் மற்றும் சிவாஜி இருவரும்   க லந்து   கொ ண்டுள் ளார்கள்…

 

Comments are closed.