தி ரும ணமும் வேண்டாம்.. சி னிமாவும் வேண்டாம்.? வாழ் க்கை யை வெறு த்து போய் ஒது க்கிய 38 வயது நடிகை..!!

11,092

பல   வருட ங்களாக   சி னிமாவில்   வெற்றி நடிகர் மற்றும் நடிகையாக   இருந்தவ ர்கள்   அவர்களது வாரிசுகள் பெரிதும்   சி னிமாவில்   சா திக் க   மு டியாம ல்   இருந்து   வருகின் றார்கள். மேலும், பல   பிரப லங்களி ன்   வா ரிசுகள்   தனக்கான இடம் கிடைக்கும் வரை   போ ராடிக்   கொண் டிருக்கின் றார்கள்.

 

அப்படி ஒரு   வெ ற்றி யை   கொ டுக்க   முடியாத   சி னிமாவை   விட்டு   ஒது ங்கி   ஒரு சில நடிகைகள்   இருக்கின் றார்கள். அந்த வகையில்   த மி ழ்    சி னிமாவில்   இயக்கு னரும்   நடிகருமான இருந்து வந்தவர்தான் நடிகர் பாக்கியராஜ் என்பவர். இவரது வாரிசு தான் சாந்தனு சரண்யா.

 

அந்த வகையில் சாந்தனு   ஆரம்ப த்தில்   ஹீரோ வாக   நடி த்தாலும்   தற்போது கிடைக்கும்   கதாபா த்திரத்தில்   நடித்து   வருகி ன்றார். இதனைத் தொடர்ந்து பாக்கியராஜின்   மக ள்   சரண்யாவும் சில   வருடங்க ளுக்கு   முன்பாக தன் அப்பாவின்   இயக்க த்தில்   அறிமு கமானார்.

 

அதன் பிறகு இவருக்கும்   வா ய்ப்புக ள்   எதுவும்   வரவி ல்லை. அதன்   கார ணமாக   சரண்யா   சி னிமாவை   வேண்டாம் என்று   நி றுத்திவி ட்டு   படிப்பை   படிப்பத ற்காக   வெளிநா ட்டுக்கு   சென்று உள்ளார். அந்த சமயத்தில் அங்கு ஒருவரை   கா த லி த் து   வந்து ள்ளார்.

 

அவர்   ஏ மாற் றியதா ல்   வா ழ்க்கை யை   வெறுத்து   இந்தி யாவுக்கு   தி ரும் பி   வந்து   வி ட்டார். அப்பொழுது மன   அழு த்தத்தி ல்   இருந்து அவர்   ப லமு றை   த ற் கொ லை க் கு   முயற்சி செய்து உள்ளார். அவருடைய நல்ல   நேர த்தின்   கார ணமாக   பெ ற்றோ ர்களா ல்

 

அவர்   கா ப்பாற்ற ப்பட்டு ள்ளார். தற்பொழுது இவர் தனக்கு பிடித்த   மாதி ரியா ன   வி ஷயங்க ளை   கவனம் செலுத்தி   கொ ண்டிருக்கி ன்றார். அந்த வகையில் தற்போது   ஆ டை   வ டிவ மைப்பு   மட்டும் அது   ச ம்பந்தமா ன   வே லைக ளில்

 

தனது   அ திகமா ன   க வனத் தை   செலு த்தி   வருகி ன்றார். இப்படி இருக்கும் நிலையில் 38   வ ய து   ஆகியும் இன்னும் சரண்யா   தி ரும ணம்   மீது   ந ம்பிக் கை   இல்லாத   கார ணத்தி னால்   தி ரும ணம்   செய்து   கொ ள்ளாம ல்   இருந்து   வருகி ன்றார்…

 

Comments are closed.