லியோ படத்தில் இணைந்த விஜய் டிவி-யின் மு க்கிய பிரபலம்.? புகைப்ப டத்தை கண்டு இந்த பிரப லமா என்று வி யந்த ரசிகர்கள்..!!

2,901

த மிழ்   சினிமா உலகில் கடந்த சில ஆண்டுகளாக   ஏரா ளமான   இ ளம்    இயக்குனர்கள் நல்ல ஒரு வெற்றி படத்தை கொடுத்து தனக்கென ஒரு   அங்கீகா ரத்தை   ஏற்ப டுத்திக்   கொ ள்கின்றா ர்கள். அந்த வகையில் இயக்குனர் லோகேஷ் கனகராஜ் என்பவரும் ஒருவர். இவர் சமீபத்தில் தான் கமல் நடிப்பில் உருவான விக்ரம்   திரைப்பட த்தில்   நல்ல ஒரு   லா பத் தை   கொ டுத்துள் ளார்.

 

அதனை தொடர்ந்து தற்போது நடிகர் விஜய் வைத்து லியோ என்ற   திரைப்ப டத்தை   உ ருவாக் கி   வருகி ன்றார். கடந்த, சில   வாரங்க ளுக்கு   முன்பாக சென்னையில் பூஜை முடித்த பிறகு பட குழு என அனைவரும்   வி மான   மூ லம்   கா ஷ்மீரு க்கு   சென்று   உள்ளா ர்கள்.

 

அங்கு   க டும்   கு ளிர்   என்று கூட   பார் க்காமல்    திரைப்ப டத்தை   முடி ப்பத ற்காக   விறுவி றுப்பா க   படபி டிப்பு   நடந்து   வருகி ன்றது. மேலும், லியோ    திரைப்ப டத்தில்   விஜயுடன் இணைந்து பல   மு க்கிய   பிரப லங்கள்   ந டித்து   வ ருகின் றார்கள்.

 

இப்படி இருக்கும் நிலையில்   அடுத் தடுத்து   பல ரையும்    திரைப்ப டத்தில்   நடிக்க வைக்க   ஒ ப்ப ந்தம்   செய்து   வருகின் றார்கள். அந்த வகையில் விஜய்   தொலைக்கா ட்சியில்   ஒளிப ரப்பு   செ ய்யப்ப ட்ட   பிக் பாஸ் சீசன் 6   போ ட்டியா ளராக   கலந்து கொண்டு   ப லரை யும்   கவ ர்ந்தவ ர்   தான் ஜனனி.

 

இவர் உள்ளே இருக்கும் பொழுது இவருக்கு   ஏரா ளமான   ரசிகர்கள் இருந்து   வ ந்துள் ளார்கள். இப்படி ஒரு நிலையில் விஜய் நடிக்கும் லியோ    திரைப்ப டத்தில்   இவருக்கும் ஒரு   கதாபா த்திரம்   இருப்பதாக   தெ ரியவந்து ள்ளது. சமீபத்தில் கலந்து கொண்ட

 

ஒரு பேட்டியில் விஜய்    திரைப்ப டத்தில்   நடி க்கிறீ ர்களா   என்று   கேட்டுள் ளார்கள். அதற்கு   சீ க்ரெ ட்   வெளியே சொல்ல கூடாது என்று   கூறியு ள்ளார். இதை சொல்வதை பார்த்தால்   நி ச்சய ம்   லியோ    திரைப்ப டத்தில்   விஜய்க்கு   மக ளாக   நடிக்காத   வா ய்ப்புக ள்   இருப்பதாக   கூற ப்படுகி ன்றது…

 

Comments are closed.