ஒரே வருடத்தில் 40 படங்கள் நடித்த பிரபல நடிகர்..!! இன்றுவரை முறி யடிக்க முடியாமல் தி னரும் நடிகர்கள்..!! இவருக்கு இன்று இப்படி ஒரு நி லையா.?

46,550

இந்த   காலகட் டத்தில்   ஒரு   வருட த்துக்கு   ஒரு படம்   கொடு ப்பதே   பெரிதாக இருக்கும் நிலையில் ஒரு சில நடிகர்கள் இரண்டு மூன்று   ஆண்டுக ளுக்கு   ஒரு ஒரே ஒரு படத்தை கொடுத்து   வருகின் றார்கள். இப்படி இருக்கும் நிலையில் ஆரம்ப   காலகட் டத்தில்   ஒரு சில நடிகர்கள்   வருட த்திற்கு   ஏரா ளமான   திரைப்ப டங்கள்   நடித்து

 

பல   சாத னைகளை   படை த்துள் ளார்கள். அந்த வகையில் 80 மட்டும் 90   காலகட் டத்தில்   பல   திரைப்ப டங்களில்   நடித்த   ஏரா ளமான   ரசிக ர்களை   கவர் ந்து   வந்தவர் தான் நடிகர் மோகன் என்பவர். இவர்   கிட்ட த்தட்ட   19   திரைப்ப டங்கள்

 

ஒரே   வருட த்தில்   நடித்து ள்ளார். அதனைத் தொடர்ந்து விஜயகாந்த் நடிப்பில் ஒரே ஒரு இடத்தில் 18   தர ப்படும்   நடித்த   வெ ளியாகி   அனைவ ரையும்   பி ரமிக் க   வைத்தது. அதன் பிறகு இப்படி ஒரு   சாத னையை   யா ராலும்   செய்ய   முடியவி ல்லை   என்று

 

இரண்டு நிலையில் இவருக்கு   போட்டி யாக   நடிகர் ஷா நவாஸ் நசீர் என்பவர். ஒரே   வருட த்தில்   கிட்ட த்தட்ட   40    திரைப்ப டங்களில்    நடித்து ள்ளார்   என்பது    குறிப்பிட த்தக்கது. மேலும்,   இ ந்தி ய   சி னிமாவில்   ஒரு   வருட த்தில்   அதிக   திரைப்பட ங்களில்   நடித்த பெருமை இவருக்கு மட்டுமே வரும்.

 

மேலும், இவர்   தயாரி ப்பாளர்க ளுக்கு   எந்த ஒரு   தொ ல்லை யும்   கொ டுக்காம ல்   வந்து ள்ளார். இப்படி இருக்கும் நிலையில் ஒரு   சமய த்தில்   பிரபல நடிகராக வலம் வந்த இவர் இன்று   பெ ரிதாக   எந்த ஒரு   வா ய்ப்பு ம்   கிடை க்காமல்   தவி த்து   வருகி ன்றார்…

 

Comments are closed.