விஜய் படம் என்று சொன்னால் நடிக்க வ ருவேனா.? அதற்கு வாய் ப்பே இல்லை என நிராக ரித்த நடிகை..!!

8,970

தெ ன்னிந்திய   சினிமாவில் முன்னணி   நடிக ர்களின்   ஒருவராக வலம் வந்து   கொண்டி ருப்பவர்   தான் நடிகர் அஜித் மற்றும் விஜய். இவர்கள் இருவருமே   தங்க ளுடைய   பட ங்களில்   மிகவும்   தீ விரமாக   நடித்த   வருகின் றார்கள். இப்படி இருக்கும் நிலையில் ஒரு பிரபல   இ ளம்   நடிகை விஜய் அஜித் கூட நடிக்க முடியாது என்று வந்த   வாய் ப்பை   தட் டி   வி ட்டு   விட்டார்.

 

பல நடிகைகள் மற்றும் நடிகர்கள் விஜயுடன் ஒரு   படத்தி லாவது   நடித்து விட வேண்டும் என்று காத்துக்   கொண் டிருக்கின் றார்கள். அப்படி இருக்கும் நிலையில் விஜயுடன் நடிக்க வேண்டும் என்று மிக   ஆண்டுக ளாக   கா த்துக்   கொண்டி ருந்த

 

நடிகை ராஷ்மிகா மந்தனா வாரிசு என்ற   திரைப்ப டத்தில்   அவருக்கு   வாய் ப்பு   கிடைத்து. அவருக்கு   ஜோ டியாக   நடித்தார் இப்படியும் நிலையில் அந்த   வாய் ப்பை   வேண்டாம் என்று   நி ராகரி த்தவர்   தான் நடிகை சாய் பல்லவி.

 

இவர்   த மிழ்   சி னிமாவில்   முன்னணி   நடிகைக ளின்   ஒருவராக பலம் வர   தொடங்கி யுள்ளார். மேலும், இவர் நடிப்பு நடனம் என   அனை த்திலும்   தனது   சிற ப்பான   தி றமை யை   வெளி காட்டி   வருகி ன்றார்.

 

ஆரம்ப த்தில்   விஜயுடன் நடிக்க வேண்டும் என்று   ஆசை ப்பட்ட   நடிகை தற்போது வேண்டாம் என்று   நிராக ரிக்க   என்ன காரணம் என்று தற்பொழுது   வெளி யாகிறது. நான் தற்பொழுது நல்ல   கதாபா த்திரம்   தான் நடிக்க   விரு ம்புகிறேன்

 

அதனால் நடிப்பதால்   கதாபாத் திரங்க ளுக்கு   முக்கி யத்துவம்   கிடைக்காது எனக்கு கதாநாயகி   முக்கி யத்துவம்   கொடுக்கும்   பட ங்களில்   மட்டுமே நான் நடிப்பேன் என்று   கூறியு ள்ளார். ஏதாவது தற்பொழுது நடிகர் சிவகார்த்திகேயனின் மாவீரன்    திரைப்பட த்தில்   நடித்த   வருகி ன்றார்…

 

Comments are closed.