செல்வரா கவனின் படத்தை பார்த்து கா ரி து ப்பிய பிரபல நடிகரின் மக ன்..!! வெளிப்ப டையாக சொன்ன நடிகர்..!!

3,971

த மிழ்   சினிமா உலகில் எத்தனையோ   இயக்கு னர்கள்   இருந்து   வருகின் றார்கள். அதில் ஒரு சில இயக்குனர்கள் மட்டுமே   இ யக்குன ராகவும்   நடிக ராகவும்   பல   தி றைமைக ளை   கொண்டு   சி னிமாவில்   இருந்து   வருகின் றார்கள். அந்த வகையில் இயக்குனர் செல்வராகவன் என்பவரும் ஒருவர்.

 

இவர் நடிகர் தனுசுவை வைத்து 2002 ஆம் ஆண்டு   துள் ளுவதோ   இ ளமை   என்ற   திரைப்ப டத்தின்   மூ லம்   இயக்குனராக   அறிமு கமானார்   என்பது   குறிப்பிட த்தக்கது. அந்தப் படத்தை தொடர்ந்து பல படங்களை   இய க்கி   வந்து ள்ளார்.

 

சமீபத்தில் இவரது நடிப்பில் பகாசூரன் இந்த   திரை ப்படம்   வெளி யானது    திரை ப்படம்   ம க்கள்   ம த்தியில்   நல்லா விமர்சனம் பெற்று   வருகி ன்றது. மேலும், இந்த   திரைப்ப டத்தை   இயக்குனர் மோகன் ஜி என்பவர்   இயக்கி யுள்ளார்.

 

இப்பொழுது நிலையில் பேட்டி ஒன்றில் பங்கேற்ற இயக்குனர் செல்வராகவனிடம்   தொகு ப்பாளர்   உங்கள் படத்தை தனுசுவின்   மக ன்கள்   விம ர்சன ம்   செய்வா ர்களா   என்று கேட்டுள்ளார். அதற்கு பதில் அளித்த இயக்குனர் நடிகர் தனுசுவின்   மக ன்கள்   யாத்ரா, லிங்கா இருவருமே நல்ல ஒரு   விம ர்சன ங்கள்   உண் மையை   மட்டும்   சொல் வார்கள்.

 

அவர்க ளுக்கு   படம்   பிடி க்கவில் லை   என்றால் திரைப்படம்   மோ ச மா க   இருக்கி ன்றது   என்று   வெளிப்ப டையாக   சொல் லிவிடுவா ர்கள். அந்த வகையில் சில படங்களை அதுவும் என் படத்தை பார்த்து   கா ரிய ம்   து ப் பி   உள்ளா ர்கள்   என்று   வெளிப்ப டையாக   இயக்குனர் செல்வராகவன்   தெ ரிவித்து ள்ளார்…

 

Comments are closed.