அ த்துமீ ரும் நடிகர்களை இப்ப டித்தான் செய்ய வேண்டும்.? கோப த்தி ல் நடிகை செய்த காரி யம்.? இதனை சற்றும் எதிர்பா ர்க்காத ரசிகர்கள்..!!

361

சின்ன த்திரை   தொலை க்காட்சி   நிகழ் ச்சியில்   இருந்து வெள்ளி திரைக்கு   கொ டிகட் டி   ப லராலும்   இருந்து   வருகின் றார்கள். ஆனால், அதில் ஒரு   சி லருக்கு   மட்டுமே பெரிய அளவில் இடம்   கிடை க்கிறது   மற்றவ ர்கள்   சி னிமா   வி ட்டு   கூடிய   சீ க்கிர ம்   வி லகி   விடுகின் றார்கள். அந்த வகையில் சின்னத்திரை   நிகழ் ச்சியில்   தொ குத் து   வழ ங்கிய   வந்தவ ர்தான்   ரக்சன் என்பவர்.

 

மேலும், இவருடன் பல ஆண்டுகள்   சேர் ந்து   தொகு ப்பாள னையாக   பணி யாற்றி   வந்தவர் தான் ஜாக்குலின் என்பவர். இவருக்கும் நடிகை நயன்தாராவுடன் சேர்ந்து   கோ லமா வு   கோ கிலா   என்ற   திரைப்ப டத்தில்

 

அவருக்கு   த ங்கை யாக   நடிக்கும்   கதாபா த்திரம்   கிடை த்தது. அதன் பிறகு விஜய்   தொலைக்கா ட்சியில்   ஒளிப ரப்பு   செ ய்யப்ப ட்ட   தே ன்மொ ழி   பி எ என்ற தொடரில் முன்னணி   கதைபா த்திரம்   கிடை த்தது.

 

அதன்   கார ணமாக   வெ ள்ளித்தி ரை   விட   சீரி யலில்   கவனம்   செலு த்தி   வந்து ள்ளார். ஆனால், அந்த   சீ ரியல்   ம க்கள்   மத் தியில்   பெரிய வரவேற்பு   பெ றாத   கார ணத்தி னால்   தற்பொழுது அது   பாதி யிலேயே   நிறு த்தப்ப ட்டது.

 

அப்படி ஒரு நிலையில்   பேட் டியில்   அளித்த நடிகை ஜாக்குலின்   தொகுப்பா ளர்கள்   சந்தி க்கும்   பி ரச்ச னைக ளை   குறித்து பேசி உள்ளார். நான்   தொகு ப்பா ளராக   இருந்த பொழுது சிலர் என் மீது கை   போ ட்டு   ஆ த் து   மீ றும்ப டி   பேசுவா ர்கள்.

 

அப்பொழுது நான் அவர்களை   பா லாறு  என்று   அறி ய   வேண்டும் என்று   யோசி ப்பேன். மேலும், அந்த   நிக ழ்ச்சி யில்   விரு ந்தின ராக   வரும் சில தான் இது போன்ற   கே வ ல மா ன   விஷ யத் தை   செய்து   வருகின் றார்கள்   என்று அவர் அந்த பேட்டியில்   தெரிவித் துள்ளார்…

 

Comments are closed.