மயில்சாமியின் உட லை பார்க்க கூட எனக்கு தெரி யவில்லை..!! உயி ரிழ ந்தத ற்கு இதுதான் காரணம் என்று கூறி ய மனோபாலா..!!

373

ம றை ந்த   மயில்சாமியின்   இ றப் பு   சினிமா   வட்டா ரத்தில்   மிகப்பெரிய   சோ கத் தை   ஏற்ப டுத்தியு ள்ளது. இப்படி இருக்கும் நிலையில்   எல்லோ ருக்குமே   தா னம்   த ர்ம ம்   செய்த மயில்சாமி   இரு ப்பத ற்கான   காரணம் என்ன என்பதை   நகை ச்சுவை   நடிகர் மற்றும்   தயாரிப்பா ளருமான   மனோபாலா   க ண்ணீரு டன்   தெரிவி த்துள் ளார்.

 

நடிகர் மயில்சாமி எந்த ஒரு   உ யிரு க்கும்   தீ ங்கு   செ ய்யாத   ஒரு மனிதன். இவர்   சி னிமாவில்   எந்த ஒரு   எதி ரியை யும்   ச ம்பாதி க்காத   ஒரு நல்ல    மனித னாக   இருந்து   வந்து ள்ளான். தன்னை   சு ற்றி   உள்ள   எல்லோ ருமே   க லகல ப்பாக   இருக்க வேண்டும் என்று   நினை க்கக்   கூ டியவர்.

 

இப்படி இருக்கும் நிலையில்   நெ ருங்கி ய   நண்ப னாக   நான் இருந்தேன். நாங்கள் இருவரும்   சேர் ந்து   சி னிமாவு க்குள்   வந்து   ஆரம்ப த்தில்   நெ ருங் கி   ப ழகி   வந்து இருவரும்   பக் கத்து   பக்க த்து   வீட்டில் தான்   வ சித் து   வந்ததால் ஒரே   குடு ம்பம்   போல் நாங்கள்   இரு ந்தோம்.

 

ஆனால், மயில்சாமி இறுதி   ச டங் கி ல்  மனோபாலா   கலந்து   கொ ள் ளவி ல்லை. இதை ப்பற்றி   கேள்வி ப்பட்ட   பத்தி ரிகையா ளர்க ளிடம்   கூறியுள்ளார். அது    என்னவெ ன்றால்   எனது   ந ண்பனை   அப்படி என்னால் பார்க்க   தை ரி யும்   இ ல்லாத   கார ணத்தி னால்   தான் நான்   வரவி ல்லை.

 

நாங்கள் இருவரும் மாமன் மச்சான் என்று தான் பேசிக்   கொ ள்வோ ம். மேலும், மயில்சாமி சாப்பாடு பிரியர் என்பதால் தனக்கு பிடித்த உணவுகளை எந்த நேரமும்   பார் க்காமல்   சாப்பிடக் கூடியவர். நான் கூட சொல்லி உள்ளேன்   வ யதா கி   வி ட்டது.

 

இது எல்லாம்    சாப் பிடக்கூ டாது   என்று   அ றிவு ரை   சொ ன்னாலும்    அதை கேட்காமல் தனக்கு   பி டித்த தை   எந்த நேரமும்   பார் க்காமல்   சாப்பி டுவார். மேலும், அவருடைய   உ ட லை   அக்க றையு டன்   பார் த்துக்   கொ ள்ளா ததற்கு   இதுவும் ஒரு   கார ணம்    என்று மனோபாலா   கூறியு ள்ளார்…

 

Comments are closed.