க ண்ணீர் விட்டு உடைந்து அழுத மயில்சாமி..!! முன்கூ ட்டியே சா வை அறிந்து கொண்டு நடிகர்..!! வைர லாகும் வீடியோ உள்ளே..

9,543

சி னிமாவை   பொறுத்தவரை அந்த திரைப்படம் வெற்றி   பெறுவ தற்கு   கதாபாத் திரங்கள்   தான் முக்கியமாக   கருதப்ப டுகின்றது. அந்த வகையில்  ஏரா ளமான   திரைப்ப டங்கள்   வெற்றி பெற துணையாக இருந்தது   நகை ச்சுவைதா ன். அந்த   அளவி ற்கு   நகைச்சுவை   கதாபாத்தி ரத்துக்கு   முக்கிய த்துவம்   கொடு த்து   வருவா ர்கள்.

 

அந்த வகையில்   சி னிமாவில்   ஏராளமான நகைச்சுவை கலைஞர்கள் இருந்து   வருகின் றார்கள். அந்த வகையில்   த மிழ்   சி னிமாவில்   தவிர் க்க   முடியாத ஒரு   நகை ச்சுவை   நடிகராக வலம் வந்து   கொண்டிரு ந்தவர்   தான் மயில்சாமி என்பவர்.

 

இவர்   த மிழ்   சி னிமாவில்   தவிர் க்க   முடியாத ஒரு நகைச்சுவை நடிகராக வலம் வந்தார். இவர்   முக்கி யமாக   குணச்சி த்திரம்   மற்றும்   நகை ச்சுவை   கதாபாத் திரத்தில்   ஏற்று நடித்து   வந்து ள்ளார். இவர்   சி னிமாவிற்கு   வருவத ற்கு   முன்பாகவே மேடை   நாடக ங்களில்

 

தனது   மி மிக்ரி   தி றமையின்   மூ லம்   பல   ரசிக ர்களை   கைக்குள்   வைத்தி ருந்தார். அதன் பிறகு தான் இவர்   க ன்னி   ராசி என்ற ஒரு   திரைப்பட த்தின்   மூ லம்   தனது 20   வ யதில்   திரை பயணத்தை   தொடங் கினார். அதன் பிறகு தான் நகைச்சுவை நடிகர் மயில்சாமி   அபூ ர்வ சகோதரர்கள்

 

சிவலிங்கம், வி ல்லா தி   வி ல்ல ன்   போன்ற ஏராளமான   திரைப்பட த்தில்   மு க்கிய   கதாபாத்தி ரத்தில்   நடித்து   வந்து ள்ளார். இவர் இதுவரை சுமார் 100க்கும் மேற்பட்ட   திரைப்ப டத்தில்   நடித்து   வந்து ள்ளார்   என்பது   குறிப்பிட த்தக்கது. இப்படி   சி னிமாவில்   நல்ல ஒரு பெயருடன் இருந்து வந்த   நகை ச்சுவை

 

நடிகர் மயில்சாமி   தி டீரெ ன் று   மா ர டை ப் பு   கார ணமாக   உ யி ரி ழ ந் து   உள்ளார். இப்படி ஒரு நிலையில் அவர்   சமீப த்தில்   பேசிய வீடியோ காணொளி தற்போது   இணை யதளம்   எங்கும் ரசிகர்கள்   ம த்தியில்   தீ யா ய்   பரவ ப்பட்டு   வருகி ன்றது. அந்த வீடியோவை தற்பொழுது நீங்களும்   பாரு ங்கள்…

 

Comments are closed.