பாடகி கல்பனாவின் தந்தை இந்த மூத்த நடிகரா.? முதன்மு றையாக தந் தையுடன் எடுத்துக் கொண்ட புகைப்ப டத்தை வெளியிட்ட பாடகி..!!

13,485

சி னிமாவில்   பின்னணி   பாடகி யாக   வலம் வந்து   கொண்டி ருப்பவர்   தான் கல்பனா ராகவேந்திரா என்பவர். இவர் தனது ஐந்து   வயதி லிருந்து   பாடலை பாட தொடங்கி விட்டார். அந்த வகையில்   மலை யாள த்தில்   ஸ்டார் சிங்கர் என்ற   நிகழ் ச்சி யில்   வெ ற்றியா ளராக   வலம் வந்தால்

 

அதன் பிறகு   தெலு ங்கில்   பிக் பாஸ் முதல் சீசனில் கலந்து கொண்டு இருந்தார். அதன் பிறகு இவர் 2013 ஆண்டு ஒரே   கிட்ட த்தட்ட   1100   பாட ல்களை   பாடி உள்ளார். இவர்   இ ந்தி யா   மட்டுமல் லாமல்   உ லகம்   முழுவ தும்

 

கிட்ட த்தட்ட   3000 மேடை   நாடக ங்களில்   பங்கே ற்று   உள்ளார். இப்படி இருக்கும் நிலையை விஜய்   தொலை க்காட் சியில்   ஒளிப ரப்பு   செ ய்யப்பட் டு   வரும் சூப்பர் சிங்கர் என்ற   நிகழ்ச் சியில்   நடுவ ராக   பணியா ற்றி   வருகி ன்றார்.

 

இவர் இந்த   நிக ழ்ச்சி   மூ லம்   ஏரா ளமான   ரசிகர்களை   தவி ர்த் து   உள்ளார். மேலும், இவருடைய   த ந்தையும்   ஒரு பிரபல நடிகர் தான் அவர்   வே று   யாரும்   கிடை யாது   டி எஸ் ராகவேந்திரா. இவர்   த மிழ்   சி னிமாவில்

 

நடிகராக   மட்டுமல் லாமல்   ஒரு பாடகர்   இசை யமைப்பா ளராக   திக ழ்ந்து   வந்துள்ளார். அந்த வகையில் தனது   தந் தையுடன்   எடு த்துக்கொ ண்ட   புகைப்ப டத்தை   சமீப த்தில்   இணை யதளங்க ளில்   பாடகி கல்பனா    வெளி யிட்டு ள்ளார்…

 

Comments are closed.