பட வாய் ப்பு கிடை க்காமல் சீரியல் பக்கம் வந்த பிரபல நடிகை..!! என்னது, உங்க ளுக்கே வா ய்ப்பு கிடை க்கவில் லையா.?

7,656

சி னிமாவில்   தற்பொழுது   ஏராள மானவ ர்கள்   அவர்கள் செய்யும் ஒரு சில   வி ஷய த்தின்   மூ லமாக   கூட   பிரப லங்க ளாகிய   சி னிமாவில்   வா ய்ப்புக ள்   கிடைத்து   வருகின் றார்கள். அந்த வகையில்   ஜல் லிக்க ட்டு   போரா ட்டத்தி ன்   மூ லம்   மிகவும் பிரபலம்   அடை ந்தவ ர்தான்   ஜூலி என்பவர்   போ ராத னை   பய ன்படு த்திக்   கொண்டு

 

விஜய்   தொலை க்காட் சியில்   ஒளிப ரப்பு   செய்ய ப்பட்ட   பிக் பாஸ்   முத லாவது   செ ய்தலில்   போட்டி யளராக   பங்கே ற்ற   அந்த   நிகழ் ச்சியின்   மூ லம்   இ வருக்கு   கெ ட்ட   பெயர் தான் கிடைத்தது. அதன் பிறகு விஜய்   தொலைக்கா ட்சியில்   சீரியல்

 

ஒன்றில்   களமி றங்க   இரு ப்பதாக   தற்பொழுது தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது. இவர்   ஜல்லி க்கட்டு   போரா ட்டத்தி ல்   கல ந்துகொ ண்டு   ம க்கள்   மத் தியில்   பிரபலம் அடைந்த அதன் பிறகு பல   நிகழ் ச்சியில்   பங்கே ற்று   பிரப லமும்   அடை ந்தார்.

 

அதே   சமய த்தில்   அவருடைய பெயரையும்   கெ டுத் துக்   கொ ண்டார். மேலும், இவர் ஒரு சில   திரைப்பட ங்களில்   நடிப்ப தற்கு   வா ய்ப்பு   கிடை த்து   வந்து ள்ளது. ஆனால், அந்த   திரை ப்படம்   என்ன ஆனது என்று   தெரியவி ல்லை.

 

எந்த   திரைப்ப டமும்   இதுவரை   வெளி யாகாம ல்   இருந்து   வருகி ன்றது. எப்ப டியோ   நிலையில்   தெ ன்றல்   வந் து   என்னை தொடு என்ற   சீ ரியலில்   இரண்டாம்   பாக த்தில்   தற்போது நடிக்க   இருப்ப தாக   ஒரு வீடியோ ஒன்று   வெ ளியாகி   உள்ளது…

 

Comments are closed.