மாதவனை விரட்ட பல வே லைகளை பார்த்த நடிகர்..!! இன்று பட வாய் ப்பு கிடைக் காமல் தவி த்து வரும் நடிகர்..!!

70,221

த மிழ்   சினிமாவில் 90   காலகட் டத்தில்   பிரபல சாக்லேட் பாயாக பலம்   வந்த வர்கள்   தான் அப்பாஸ் மற்றும் மாதவன். மேலும், நடிகர் அப்பாஸ் குஷ்புவின் உறவினர் என்ற   காரண த்தினால்   திரைத்து றையில்   அவருக்கு எளிதாக   வாய் ப்புகள்   கிடைத் துவிட்டது. மேலும்,   பெ ண்கள்   ம த்தியிலும்   இவருக்கு நல்ல வெறும்   வரவே ற்பு   இருந்து வந்தது.

 

இவரைத் தொடர்ந்து நடிகர் மாதவனும்   தொலைக்கா ட்சியில்   காமெடி வேடம் ஏற்று நடித்து அதன்   மூ லம்   வெள் ளி   திரைகள்   வந்து ள்ளார். இவனுக்கும் ஏராளமான   பெ ண்   ரசிகர்கள் இருந்து   வந்துள் ளார்கள். இவர்கள் இருவரும் ஒரே நேரத்தில்   சி னிமாவுக்கு ள்   வந்து படங்கள் நடித்து   வந்துள் ளார்கள்.

 

அந்த வகையில் இருவரும் சேர்ந்து நடித்த மின்னலே மிகப்பெரிய   ஹி ட்   படமாக அமைந்தது. இன்று வரை   அசை க்க   முடியாத ஒரு   கா த ல்   திரைப்ப டமாக   இருந்து   வருகி ன்றது. மேலும், நடிகர் அப்பாஸ்விற்கு   ஆரம்ப த்தில்   இருந்தே நடிகர் மாதவன் மீது ஒரு   பொ றா மை   இருந்து வந்துள்ளது. அந்த வகையில் முதன் முதலில்

 

ரிலாக்ஸ் என்ற   க ன்னடம்   மட்டும்   த மிழ்   படங்களில்   கதாநா யகனாக   நடித்தார். அந்த படத்தில்   இருவ ருக்கும்   சமமான வகையில் தான்   கதாபாத் திரங்கள்   இருந்து வந்துள்ளது. ஆனால், நடிகர் அப்பாஸ் கதை நடுவில் மாதவனின்   கதாபாத் திரத்தை   கொ ஞ்ச ம்   நடித்த   காமெ டியனாக   ஆ க்கிவிட் டார்   அப்பாஸ்.

 

அந்த சமயத்தில் மூன்று  திரைப்படம் நடித்துக்   கொண் டிருந்த   அதே சமயத்தில் மாதவன் நிலைமை   கொ ஞ்சம்   கொ ஞ்சமாக   மா றியது. அந்த வகையில்   அலை பாயுதே   திரைப்படம் மாபெரும் வெற்றி   அடை ந்தது.

 

மேலும், அறிமுக இயக்குனர் கௌதம் வாசுதேவ் மேனன் மின்னலே என்ற   திரைப்ப டத்தில்   மாதவனே   ஒப்ப ந்தம்   செய்து. அந்த படத்தில் ஒரு துணை   கதாநா யகனாக   நடிப் பதற்கு   மாதவனின்   ந ண்பனாக   அப்பாஸை   சிபா ரிசு   செய்து வந்தார்.

 

அந்தத்   திரை ப்பட ம்   வெ ளிவந்து  மிகப் பெரிய அளவு   ஹி ட்   படமாக அமைந்தது. சமீபத்தில் ஒரு   நிகழ் ச்சியில்   கலந்து கொண்ட பொழுது மின்னலே படத்தில் இயக்குனர் தன்னை வைத்து பல காட்சிகள்   எடுத் தார்கள். ஆனால், மாதவன் அந்த காட்சி எல்லாம்   நீக் க   சொல்லி உள்ளதாக மாதவன் மீது   கு ற்ற ம்   சா த்தி   வருகி ன்றார்…

 

Comments are closed.