ஒருவ ழியாக பிரேம்ஜி ப்ரபோ ஸ் செய்துவி ட்டார்.? காத லர் தினத்த ன்று வீடியோவை வெளியிட்டு ரசிகர்களை அதி ர்ச்சியில் ஆழ் த்திய நடிகர்..!!

21,709

த மிழ்   சி னிமா   உ லகில்   ஏரா ளமான   நகை ச்சுவை   நடிகர்கள் இருந்து   வருகி ன்றார்கள். அந்த வகையில்   இசைய மைப்பாளர்   கங்கை   அமர னின்   இர ண்டாவது   மக ன்   தான் பிரேம்ஜி என்பவர். இவருடைய அண்ணன் இயக்குனர் வெங்கட்பிரபு ஆவார். இதனைத் தொடர்ந்து இவர்   ஏரா ளமான   திரைப்ப டங்களில்   நடித்து ள்ளார்   என்பது   குறிப்பிட த்தக்கது.

 

அந்த வகையில்   த மிழ்   சி னிமாவில்   43   வ யதை   கடந்து   இன்னும்   தி ரும ணமா   காமல்   சி ங்கி ளாக   இருந்து   வருகி ன்றார்கள். அந்த வகையில் நடிகர் பிரேம்ஜியும் ஒருவர் என்று கூட சொல்லலாம். பல காலமாக இவர்   தி ருமண த்தி ன்   மீது   விரு ப்பம்   இல்லாமல் இருந்து   வந்து ள்ளார்.

 

ஆனால், அவரது அண்ணன் வெங்க ட்பிரபு அப்படி   கிடை யாது. அவருக்கு   தி ரும ணமாகி   கு ழந்தைக ள்   குடு ம்பம்   என்று   வா ழ்வில்   செ ட்டில்   ஆகிவி ட்டார். ஆனால், நடிகர் பிரேம்ஜி மட்டும்   தி ரும ணம்   செய்து   கொள் ளாமல்   இரு க்கிறார். மேலும்,   உங்க ளுக்கு   தி ரும ணம்   எப்போது என்று பல   ரசிக ர்கள்   கே ள்வி   அளி த்து   வந்துள் ளார்கள்.

 

இதனைத் தொடர்ந்து இவர் பாடகி வினைதா என்பவரும்   கா த லி ல்   இருப் பதாக    கி சுகி சு விடப்ப ட்டது. ஆனால், அதை அவர்   மறு த்துள் ளார். இப்படி ஒரு நிலையில் இவ்வாறு தற்போது   கா தல ர்   தினத்தின் நன்று தனது ட்விட்டர்   பக்க த்தில்   ஒரு பதிவை ஒன்று   வெளியிட் டுள்ளார். அந்த பதிவு தற்போது   இணைய த்தில்   தீ யை   பர வி   வருகி ன்றது.

 

 

அது   என்னவெ ன்றால்   கா த லி ன்   தின த்தில்   ப்ரபோஸ் செய்வது போன்ற ஒரு வீடியோ ஒன்று   வெளியி ட்டுள்ளார். அதில் உன்னை விடவே   மா ட்டேன்   என்று அவர்   ம து   பா ட்டி லை   பார்த்து   ப்ரொ போ ஸ்   செய்து ள்ளார். அந்த வீடியோ தான் தற்போது   இணைய த்தில்   தீ யாய்   பரவி   வருகி ன்றது…

 

 

Comments are closed.