நீ எல்லாம் விஜய்க்கு ஆ றுதல் சொல்றியா.? நடிகரை கேவ லமாக பேசிய பிரபலம்..!! பெரு ந்தன் மையாக எடுத்துக் கொண்ட விஜய்..!!

1,530

தற்பொழுது    த மிழ்   சினி மாவில்   விஜய் எப்படி மாஸ் ஹீரோவாக   இருக்கி ன்றாரோ   அதேபோன்று தற்பொழுது   க ன்னட   ரசிகர்கள்   ம த்தியில்   அதிகமாக   கொண் டாடப்ப டும்   ஒரு நடிகராக இருப்பவர் தான் நடிகர் யாஷ். கே ஜி எஃப்   திரைப்பட த்தினால்   அனைத்து   தர ப்பு   ரசிகர்க ளையும்   அவர் தன் வசம்   கவர் ந்துள் ளார்   என்று தான் சொல்ல வேண்டும்.

 

அதன் பிறகு இதனுடைய இரண்டாம் பாகம்   வெ ளிவந்து   அந்த சமயத்தில் நடிகர் விஜயின் பீஸ்ட் திரைப்ப டமும்   வெளிவந்து   கல வையா ன   விம ர்சன த்தை   திரைப்படம் வென்றது. த மிழ்   சி னிமாவில்   கூட கே ஜி எஃப் இரண்டாம் பாகம் தான் நல்ல   வரவே ற்பு   பெற்று   கூ டியது.

 

இனி தொடர்ந்து தற்பொழுது விஜய் மற்றும் லோகேஷ்   கூட்ட ணியில்   உருவாகி வரும் திரைப்படம் தான் லியோ. தற்பொழுது இந்த   படத்தி ற்கான   டை ட்டில்   வீடியோவை பார்த்து நடிகர் யார் விஜய்க்கு போன் போட்டு   பேசியு ள்ளார்.

 

அது   என்னவெ ன்றால்  லியோ டீசர்   கி ளாஷா க   இருப்பதாக   மகி ழ்ச்சி யாக   இருக்கி ன்றது   என்று   கூறியு ள்ளார். மேலும், இந்த படம்   கண் டிப்பாக   100% வெற்றி என்று பல   வி ஷயங்க ளை   வெளியிடம் பேசி   உள்ள தாக   கூற ப்படுகி ன்றது. மேலும், ரசிகர்கள் தான் வெளியே   ச ண்டை   போ ட்டுக்   கொ ள்கின்றா ர்கள். ஆனால், நடிகர்கள் அப்படி   கிடை யாது   நட்பு   ரீ தியாக   தான்

 

அனைவரும்   பழ கி   வருகின் றார்கள். இப்படி இருக்கும் ஒரு சில   பிரப லங்கள்   இப்பொழுது தான் நீ நடந்து   வருகி றாய் நீ எல்லாம் இவருக்கு   அ ட்வை ஸ்   ப ண்ணுற   மா திரி   பே சுறியா   என்று ஒரு சில தகவல்கள்   வெளி யாக்கி யதாக   கூறப்ப டுகின்றது. ஆனால், இது எந்த அளவிற்கு   உண் மை   என்று   தெரியவி ல்லை…

 

Comments are closed.