ஷகிலா கேட்ட கேள்வி யால் கத றிய பிரபலம்..!! இதை நான் தெரி ஞ்சுதான் செய் கிறேன்.? தி மிரா க பதில் சொன்ன பிரபலம்..!!

2,748

80 மற்றும் 90   காலகட் டத்தில்   தெ ன்னிந் திய   சி னிமாவில்   க வ ர் ச் சி   நடிகை பலம் வந்தவர் தான் நடிகை ஷகிலா. இவர் தற்பொழுது   தொலை க்காட் சி   நிகழ் ச்சிகள்   மூ லம்   மீண்டும்   சினிமா வுக்குள்   களமி றங்கியு ள்ளார். அந்த வகையில்   சின்ன த்திரை   மட்டும் பல youtube   சேனல்க ளில்   பேட்டி   கொடு ப்பது   ஒரு சில   நிகழ்ச் சியில்   நடுவரா கவும்   இருந்து   வருகி ன்றார்.

 

அதில்   பிரப லங்களை   பே ட்டி   எடுப்பது   அவர்க ளின்   மறுப க்கத்தை யும்   வெளியே   கொண் டு   வருகி ன்றார். அந்த வகையில் டிக் டாக் பிரபலம்   இல க்கியாவை   நடிகை ஷகிலா பேட்டி   எடுத்து ள்ளார். ஷகிலாவை   பொ றுத்தவ ரை   மறைமு கமாக   என்ற ஒரு   கே ள்வியு ம்   கேட் காமல்   சிரி த்தபடி   முக த்துக்கு   நேராக   நேர் மையாக   கேட்டு   வி டுவார்.

 

அப்படி இருக்கும் நிலையில்   ஷ கிலாவிடம்   இலக்கிய வந்து   சி க்கிக்கொ ண்டார். அந்த பேட்டியில் பேசிய   இல க்கியா   தான்   சி றுவய திலேயே   தா யை   இ ழந் து   விட் டதாகவும்  அப்பா இரண்டாவது   தி ரும ணம்   செய்து   கொ ண்டதா கவும்   வீட்டில் இருக்க   பிடி க்காம ல்   வெளியே சென்று   வே லை   தே டுதாக வும்   கோய ம்புத் தூரில்   வேலை செய்து   கொ ண்டிருந்த தாகவும்

 

து பாயில்   நட னமாடி   வாய் ப்பு   கிடை த்த தாகவும்   அதன் பிறகு தான் நான் சென்னைக்கு   தி ரும்பி   வந்து டிக் டாக்   மூ லம்   பிரப லமானேன்   என்று   கூறியு ள்ளார். நடிகை ஷகிலா   இலக்கி யாவிடம்   நீங்கள்   ரொ ம்பவே   அதிக மாக   க வ ர் ச் சி   காட்டுகி ன்றீர்கள். அது உங்களுக்கு   த ப்பாக   தெரியவி ல்லையா.? என்று   கேட்டு ள்ளார்.

 

இதற்கு பதில் சொன்ன   இல க்கியா. நான் முதலில்   ஒ ழுங் காக   தான் வீடியோ செய்து கொண்டு   இரு ந்தேன். ஆனால், என்னை பலரும்   விரு ம்பவில் லை. அப்பொ ழுதுதான்   தா ராளமா க    க வ ர் ச் சி யை   காட்ட   ஆரம்பி த்தேன்   என்று அவர் பதில்   கூறியு ள்ளார். மேலும், நீங்கள்   க வ ர் ச் சி யா க   ஆடும் வீடியோக்கள்   உங்க ளுக்கு   லை க்   கிடை ப்பது   மட்டும ல்லாமல்

 

ஒ ருவிதம்   போ தை யை   தருகி ன்றதா   என்று   கேட்டு ள்ளார். அதற்கு எனக்கு லைக் வருவது   ரொ ம்பவு ம்   சந்தோ ஷமாக   இருக்கி ன்றது   என்று   கூறியு ள்ளார். நான்   ஆரம்ப த்தில்   க வ ர் ச் சி யை   வைத்து   சம்பாதி த்தாலும்   அதன் பின்னர் தனக்கென்று ஒரு   வா ழ்க் கையை   உருவா க்கவில் லையே   தான்   த னியாக   இருக்கி ன்றோம்   என்று

 

பலமுறை நான்   வரு த்தப்ப ட்டு   உள்ளேன். அதை நான்   ஏரா ளமான   நிக ழ்ச்சிக ளும்   கூறியு ள்ளேன். க ண்ணு க்கு   மு ன்னாடி   இப்படி நான் இருக்கும் பொழுது   எ ன்னிடமே   இது எனக்கு   பிடி த்திருக் கின்றது   என்று   சொல் லியது   எனக்கு   கொ ஞ்ச ம்   அதி ர்ச்சி யாக   தான்   இருக்கி ன்றது   என்று ஷகிலா   கூறியு ள்ளார்…

 

Comments are closed.