நடிகை உமாவை க டத்தி வந்து தாலி கட்டாமல் குடு ம்பம் நட த்திய நடிகர்..!! வெளிவந்த உண்மை தகவல்..!! இணைய த்தை கலக்கும் வீடியோ உள்ளே..!!

2,437

தெ ன்னிந்திய   சி னிமா   உலகில் ஒரு   சமய த்தில்   பிரபல நடிகராக வலம் வந்தவர் தான் ரியாஸ் கான். இவர்   த மிழ்   மொழி   மட்டும ல்லாமல்   மலை யாளம், தெலுங்கு, ஹி ந்தி   போன்ற பழமொழி   திரைப்பட ங்களில்   நடிக ராகவும், குணச்சி த்திர   வேட த்திலும்   வி ல்ல னாகவு ம்   நடித்து   வந்து ள்ளார்   என்பது   குறிப்பிட த்தக்கது.

 

இவர்   த மிழ்   சி னிமாவில்   பிரபல நடிகையாக வலம்வந்த  உமா என்ற நடிகை   கா தலி த்து   தாலி   கட் டாமல்   குடு ம்பம்   நடத்தி   வந்து ள்ளார். அவர் ஒரு திரைப்பட நடிகை   மட்டுமல் லாமல்   தொலை க்காட்சி   நடிகை ஆவார்.

 

மேலும், நடிகர் ரியாஸ் கான் என்பவர்   க டுமை யா ன   உட ற்பயி ற்சி   செய் யக்கூடி யவர். அவர் தன்னுடைய   உட ற்பயி ற்சி   வி சய த்தில்   க வன மாக   இருப்பவர். இவரது மூத்த மகன் தற்போது   சி னிமாவில்   நடித்து   வருகி ன்றார்.

 

நடிகை உமாவை சுமார் 29   வருட ங்கள்   தா லி   கட் டாமல்   இருவரும்   வா ழ்ந் து   வந்து ள்ளா ர்கள். இவர்களது   கா த லுக் கு   இருவீ ட்டார்   இடையில் பெரிய அளவு   எதிர் ப்பு   இருந்தது. ஆனால், இவர் இருவரும்   தி ரும ணம்   செய்து   கொ ள்ளாம ல்   இரு ந்துள்ளா ர்கள்.

 

மேலும், நடிகர் ரியாஸ் ஒரு முஸ்லிம் நடிகை உமா இந்து அதன்   கார ணமாக   இவர்களது   வீ ட்டில்   எதி ர்ப் பு   தெரிவி த்துள் ளார்கள். இப்படி இருக்கும் நிலையில் 29   ஆண் டுகள்   க ழித் து   தற்போது நடிகை உமாவிற்கு   தா லி   கட்டி யதை   வீடியோவாக எடுத்து அதனை   இணைய த்தில்   வெளி யிட்டு ள்ளார்…

Comments are closed.