காதல் கொ ண்டேன் படத்தில் முதலில் நடிக்க இரு ந்ததே இவர்தான்..!! பல் லாண்டு ரகசி யத்தை உடைத்த பிரப லம்..!!

3,110

சி னிமாவில்   ஏரா ளமான   இயக்கு னர்கள்   இருக்கி றார்கள். அந்த வகையில்   மகிழ்தி ருமேனி   இதுவரை   கு றைந் த   அளவை    திரைப்பட ங்களை   இயக்கியு ள்ளார். சமீபத்தில் கூட உதயநிதி ஸ்டாலினை வைத்து   க ழகத்   தலைவன் என்னும்   பட த்தை   எடுத்தி ருந்தார். அந்த    திரை ப்படம்   பெரி யளவு   வசூல் சாதனை   படை த்தது.

 

அந்த    திரைப்ப டத்தை   தொடர்ந்து இயக்குனர் அதித்துடன் ஏ கே 62 என்ற   திரைப்ப டத்தை   மிக ப்பெரிய   ஒரு ஆக்சன்   திரை ப்படமாக இருக்கும் என்று   சொல் லப்படுகி ன்றது. இந்த திரைப்படம்   லைகா   நிறுவ னம்   200 கோடி   பட்ஜெ ட்டில்   மிகப்பெரிய அளவில்   தயாரி க்க   இரு ப்பதாக   கூறப்ப டுகிறது.

 

ஆனால், இதற்கான எந்த ஒரு   அதிகார ப்பூர்வ மான   அறிவிப்பை இதுவரை   வெளியா கவில்லை. ஆரம்ப த்தில்   செல்வராகவினிடம் உதவி   இயக்கு னராக   பணி   புரி ந்து   வந்து ள்ளார். அந்த   சமய த்தில்   செல்வரா கவன்   தனுஷ்   வைத் து   பல படம் பண்ணி   வைத்து ள்ளார்.

 

அதில்   ஒன் றுதான்   கா த ல்   கொ ண்டேன். இந்த    திரைப்பட த்தில்   தனுசுடன் இணைந்து   சோ னியா   அகர்வால், டேனியல் பாலாஜி போன்ற    திரைப்ப டத்தின்   முதலில் தனுஷ் நடிக்க வேண்டியது   கிடையாது.? அவருக்கு   மு ன்பாக   இந்த கதையை   செல்வரா கவன்

 

நடிகர் முரளியை வைத்து தான் எடுக்க   நினை த்திரு ந்தார். ஆனால், ஒரு சில   காரண த்தினால்   முரளியை வைத்து எடுக்க   முடி யாமல்   போன பிறகுதான் தினசரி வைத்து    திரைப்ப டத்தை   இயக்கு பெரிய அளவு   ஏற்ப டுமாக   கொடுத்து ள்ளார்   என்று இயக்குனர்  மகிழ்தி ருமேனி   தெரிவித்து ள்ளார்…

 

Comments are closed.