ச ற்றுமுன் பிரபல நடிகரும் இயக்குனருமான டி.பி.கஜேந்திரன் ம ரண ம்..!! இர ங்கல் தெரிவி க்கும் தி ரைபிர பலங்கள்..!!

3,003

கடந்த, சில    ஆண்டுக ளாக   திரை ப்பிரபல ங்கள்   அடுத் தடுத்து   உ யிரி ழந் து   வருகின் றார்கள். அவர்கள் ஒரு சிலர்   ம ர்ம மா ன   முறை யிலும்   ஒரு சிலர் உடல்   நல க்கு றைவின்   காரணமாகவும் மற்றவர்கள்   வ யதான   காரணத் தினால்   உயி ரிழக்கி ன்றா ர்கள். இப்படி ஒரு சற்று முன் பிரபலம் ஒருவர்   உ யிரிழ ந்து   உள்ளார்.

 

த மிழ்   சி னிமாவில்   பிரபல   இயக்கு னராகவும்   நடிகராகவும் இருந்து வந்தவர் தான் டிபி கஜேந்திரன் என்பவர். இவர் பிரபல நடிகரும் இயக்குனர் ஆன விசுவிடம் உதவி   இயக்கு னராக   திரை ப்பய ணத்தை   தொட ங்கியு ள்ளார்.

 

பல   ஆண் டுகள்   அவரிடம் உதவி இயக்குனராக   பணி யாற்றி   வந்து ள்ளார். அதன் பிறகு 1988 ஆம் ஆண்டு வெளியான வீடு   ம னைவி   ம க்கள்   என்ற   திரைப்ப டத்தின்   மூ லமாக   இயக்குனராக   அறிமு கமானார். அந்தப்   படத் திற்கு   பிறகு எங்க ஊரு   காவ ல்கார ன், ப ட்ஜெட்   பத்மநாதன்,

 

மிடில் கிளாஸ் மாதவன், சீ னா   தானா உள்ளிட்ட பல   திரைப்ப டங்களை   இயக்கிய வெற்றி   இயக்கு னராக   வலம் வந்தார். மேலும், இவர் இயக்கம் பல   திரைப்ப டங்கள்   நடு த்தர   குடும்பத் தினரின்   வா ழ்க் கையும்   மை யமாக   வைத் துதான்   எடுத்து

 

பல   ரசிக ர்களே   கவர் ந்துள் ளார். இப்படி இருக்கும் நிலையில் இவருக்கு தற்பொழுது 68   வ யது   ஆகின்றது. இவர் இன்று காலை   உ யிரிழ ந்துள் ளார். இவரது   ம றைவி ற்கு   பல   திரைப்பிர பல ங்கள்   இ ரங்க ல்   தெரிவி த்து   வருகின் றார்கள்…

 

Comments are closed.