முடியவே முடியாது என்றும் மறுத்த ரஜினி..!! பின் ரஜினியை பார்த்து பாலச்சந்தர் சொன்ன ஒ த்த வார்த் தை..!! அதிர் ச்சியான ரஜினி..!!

2,056

த மிழ்   சினிமாவில் பிரபல இயக்குனராக இருந்து வந்தவர் தான் பாலச்சந்திரன் என்பவர். இவரது    மூ லமாக   நடிகர் ரஜினி   சினிமா வுக்குள்   அறிமுகமானர். இன்று அவர்   கொடிக ட்டி   த மிழ்   சி னிமாவில்   இருக்கி ன்றார். அதன்   காரண மாகவே   இவரை வழ த்து   விட்ட குருவாக இருந்தும்

 

தனது சொந்த அப்பா   ஸ்தான த்தில்   இவர் வைத்து பார்த்து   வருகி ன்றார். மேலும்,   பாலச்ச ந்தரை   இயக்குனராக   மட்டுமல் லாமல்   தயாரிப் பு   ப ணயம்   செய்து வந்துள்ளார். அந்த வகையில் சொந்த தயாரிப்பு   மூ லம்   வெ ளியிட்ட   திரை ப்படம்   தான் சாமி.

 

இந்த   திரை ப்படம்   நல்ல   வெ ற்றி   பெற்ற படமாக அமைவது. அந்த வகையில்   வெ ற்றியை   கொண்டாடும்   வி தமாக   விழா ஒன்றை ஏற்பாடு   செய்து ள்ளார். அதற்காக நடிகர் ரஜினியை   அழை த்துள்ளார். இந்த விழாவிற்கு   கண்டி ப்பாக   வரவே ண்டும்   என்று

 

இயக்குனர் பாலச்சந்தர்   அழை ப்புகள்   கூறி அதற்கு   ம றுப்பு   தெரி வித்து ள்ளார்   நடிகர் ரஜினி. அதற்கு என்ன காரணம் என்றால்.? நான் சமீப   கால மாக   எந்த ஒரு   விழாவி ற்கும்   செல்வது கிடையாது.? நான்   எ ல்லாரிடமும்   இதைத்தான் சொல்லி   வருகி ன்றேன்.

 

அதற்கு எனக்கும்   மற்ற வர்களு க்கும்   வித்தி யாசம்   இல் லையா.? என்று ஒரே கேள்வி   கேட்டு ள்ளார். அதற்கு நடிகர் ரஜினிகாந்து எந்த ஒரு   ம றுப்பு ம்   தெரிவி க்காமல்   அந்த   வி ழாவிற்கு   சென்று கலந்து   கொண் டதா க   பல   ஆண்டுக ளுக்கு   பிறகு தகவல்கள்   வெளி யாகி   உள்ளது…

 

Comments are closed.