ரஜினியை போல் த மிழ் சினிமாவை கலக்கிய நடிகை யார் தெரியு மா.? நடிப்பில் ரஜினியை தி ணற வைத்த நடிகை..!! புகைப்ப டத்தை கண்டு விய ந்த ரசிகர்கள்..!!

3,588

சி னிமாவில்    ஆரம்பத்தி லிருந்து   தற்பொழுது வரை   கரு ப்பாக   இருப்பார்கள் கூடிய விரைவில் சி னிமாவில்    வெளியே றி   விடுவா ர்கள்   என்று கூறி   வந்துள் ளார்கள். ஆனால், அவர்கள் தான் என்று பல   ஆண்டுக ளாக   சி னிமாவில்   இருந்து   வருகின் றார்கள். அந்த வகையில்  ஆரம்ப த்திலும்   இருந்து இப்பொழுது வரை தனக்கென ஒரு   அங்கீகார த்துடன்   இருப்பவர் தான் நடிகர் ரஜினிகாந்த்.

 

இவர் தனது   தி றமை யின்   மூ லம்   இன்று வரை நடித்து   வருகி ன்றார். சினிமா விற்கு   அ ழகு   மு க்கியம்   இல்லை என்ற   நிருபி த்து   காட்டி யுள்ளார். வெள் ளையாக   இருக்கும்   நடிக ளுக்கு   தான் மார்கெட்   அதிக மாக   இருக்கும்.

 

அதே போல் அதையும்   பொ ய்யாக் கி   பல வெற்றி   திரைப்பட ங்களில்   நடித்த தனது   திற மையை   வெளிக்காட்டி வந்தவர் தான் நடிகை சரிதா. இவர் 80   காலகட் டத்தில்   தன்னுடைய நடிப்பின்   மூ லம்   பல சூப்பர்   ஹி ட்   படங்களில்   நடித்து ள்ளார்.

 

மேலும், இவர்   கதாநாயகிக ளுக்கு   முக்கிய த்துவம்   வா ய்ந்த   கதாபாத்தி ரத்தை   தேர்ந்தெடுத்து நடிக்க கூடியவர். இவர் பாக்கியராஜ் முதல் சூப்பர் ஸ்டார் அவனை அனைத்து   நடிகர்க ளுடன்   தோடு சேர்ந்து   த மிழ்   சி னிமாவில்   கலக்கி யுள்ளார். இவர்   த மிழ்   மொழி   மட்டுமல் லாமல்

 

மலை யாளம், தெ லுங்கு, கன்னடம் உள்ளிட்ட   மொழி யிலும்   நடித்து ள்ளார். சி னிமாவில்   அ ழகு   முக்கி யமில்ல   தி றமை   தான்   மு க்கியம்   என்று சாதித்து   காட் டியவ ரில்   ரஜினிக்கு சவால்   வி டும்   இவர் நடித்த   காட்டியு ள்ளார்   என்பது   குறிப்பிட த்தக்கது…

 

Comments are closed.