ஏன் நீங்க மட்டும் தான் இது பண் ணனுமா.? என்னால மு டியுது நான் பண்றேன்..!! உங்க ளுக்கு என்ன வந்தது என்று தி மிராக பேசும் நடிகை..!!

548

கடந்த, சில   ஆண்டுக ளாக   சி னிமாவில்   நடிக்கும் நடிகர் மற்றும் நடிகைகள் அவர்கள் நடித்த திரைப்படம் நினைத்து   பார் க்க   முடியாத அளவிற்கு வெற்றி   பெற் றுவிட் டால்   உட னடியா க   அவர்கள்   தங்க ளுடைய   சம்ப ளத்தை   உயர் த்திக்   கொண்டி ருக்கின் றார்கள். இப்படியே நிலையில் நடிகர் தனுஷ் நடிப்பில் வெளிவந்த ஜகமே தந்திரம் என்ற படத்தின்

 

மூ லமாக   தமி ழ்   சினிமா குழு   அறிமு கமானவ ர்தான்   ஐஸ்வர்யா லட்சுமி என்பவர். அந்த   திரைப்ப டத்திற்குப்   பிறகு இயக்குனர் மணிரத்தினம்   இயக்க த்தில்   வெளிவந்த   பொன் னியின்   செல்வன் என்ற   திரைப்ப டத்தில்

 

பூங்குழ லியாக   நடித்த ரசிகர்கள்   ம த்தியில்   வரவேற்பு பெற்றுள்ளார். இதன்பிறகு விஷ்ணு விஷால் ஜோடியாக கட்ட குஸ்தி இந்தத்   திரைப்ப டத்தில்   நடித்து ள்ளார். அந்த   திரை ப்படம்   கூடிய விரைவில் வெளியாக   இருக்கி ன்றது.

 

இப்பொழுது நிலையில் பொன்னியின் செல்வன் பிரம்மாண்ட வெற்றிக்கு பிறகு நடிகை ஐஸ்வர்யா லட்சுமியும் தன்னுடைய   சம்ப ளத்தை   பொரு த்திவிட் டதாக   கோலி வுட்   வட்டா ரத்தில்   பல தகவல்கள் வெளியாகிக்   கொண்டி ருக்கி ன்றது.

 

சமீபத்தில் நடந்த ஒரு பேட்டியில் இவரிடம் பல   கே ள்விகள்   கேட்கப்ப ட்டது. அப்பொழுது தான் சம்பளத்தை   உய ர்த்திய தாக   வெளியான   வ தந்திக ளை   மறு த்த   இவர் ஒரு படத்தின் முழுக்க முழுக்க இயக்குனரின்   கைவ ண்ண த்தில்   தான்   தயா ராகி   வருகி ன்றது.

 

மேலும், அதில் ஒரு சில   பங்குக ளுக்கு   நாங்கள்   தேவை ப்படுகின் றோம். அதேபோன்று பொன்னின் செல்வன் படத்தில்   பூங்குழ லி   என்ற   க தாபாத் திரத்தில்   நான் நடித்து வந்தேன். இதைத் தொடர்ந்து நான் இரண்டாம்   பாகத் திலும்   நடித்து   வருகி ன்றேன்.

 

மேலும், தன்னுடைய   திற மைக் காக   தான்   அடுத் தடுத்த   படங்கள் வருகின்றது. இதனால் நான் பெரிய அளவு   சம்ப ளத்தை   உயர் த்த   வில்லை என்றாலும்   கொ ஞ்சம்   சம்பள த்தை   அதிகமாக தான்   கேட்டு ள்ளேன்   என்று   கூறியு ள்ளார். மேலும், ஒரு சில நடிகைகள் முதல்   படத்தி லிருந்து

 

வெற் றியை   கொடு த்துவிட்டு   சம்ப ளத்தை   உயர் த்தி   அதன் பிறகு சரியான படம்   தேர் ந்தெடு த்து   நடிக்கா மல்   இருந்து   வருகின் றார்கள். இப்படி இருக்கும் நிலையில் நான் எவ்வளவோ   பரவா யில்லை   என்று சொன்ன தகவல் தற்பொழுது   வெளி யாகி   உள்ளது…

 

Comments are closed.