சி னிமாவை விட்டு விலகும் முன்னணி நடிகை..!! வேக மாக நடந்து வரும் ஏற்பா டுகள்..!! இனி நான் இதை தான் செய்யப் போகி றேன்..!!

1,185

தென்னி ந்தியா   சினிமா உலகில் மிகப்   பிரப லமான   நடிகைகளில் ஒருவராக நடிகை சாய் பல்லவி. இவர் நடிகை மட்டுமல் லாமல்   ஒரு சிறந்த நடனக்   கலைஞ ரும் ஆவார். நடிகை சாய் பல்லவி   திரை ப்பட   நடிகை   மட் டுமல் லாமல்   ஒரு   மரு த்துவ ரும்   ஆவார். இவர் நடிப்பின்   மீ துள்ள   ஆர்வ த்தின்   கார ணமாக   தன்னு டைய   ம ருத் துவ த்   தொழி லை   விட்டு   வி ட்டார்    நடிகை சாய் பல்லவி.

 

இவர் 2008 ஆம் ஆண்டு விஜய்   தொ லைக்கா ட்சியி ல்   நடை பெற்ற   உ ங்களி ல்   யார் அடுத்த   பிர புதேவா   என்ற நடன   நிகழ் ச்சி   மூ லம்   பங்கே ற்றார். அதன் பிறகு   த ன்னுடைய   நடனத்   தி றமை யை   வெளிக்   கா ட்டி   இவர் பட   வா ய்ப்பு    வ ந்தது. அதனை தொடர்ந்து 2015ஆம் ஆண்டு

 

மலை யாளத் தில்   வெளி வந்த மாபெரும்   பிர சாத மாக   வந்தது தான் பிரேமம். அந்த   திரைப்ப டத்தில்   மலர் என்ற   க தாபா த்திரத் தில்   நடி த்ததன்   மூ லம்   மக் கள்   மனதில்   இடம்   பிடி த்தார். தற்போது வரை அவருடைய மலர்   கதாபா த்திரம்   ரசிகர்   வி ட்டு   நீ ங்கவி ல்லை   என்றே   சொல் லலாம்.

 

மேலும் இவர் பல முன்னணி   நடிக ர்களுட ன்   இணைந்து பல    திரை ப்படங் களில்   நடி த்துள் ளார். நடிகர் சூர்யா உடன் என்.ஜி.கே நடிகர் தனுசுடன்  மாரி 2 போன்ற    திரை ப்படங்களில்   நடித் துள்ளார். மேலும், மாரி 2    திரை ப்படத்தில்    இருந்து   ர வுடி   பேபி என்ற பாடலுக்கு ஆடிய நடனம்   இ ணையத் தில்   வை ரலா கி   சாத னை   படை த்தது.

 

இதனை தொடர்ந்து   சமீப த்தில்   வெ ளிவந்த   திரை ப்படம்   தான் ஷ்யாம்   சி ங்கா   ராய். இந்தத்   திரை ப்படம்   ரசிக ர்கள்   ம த்தியில்   நல்ல வரவேற்பு கிடைத்து   ஓ டியது. இதனை தொடர்ந்து  கார்கி என்ற   திரைப்ப டத்தில்   நடித்த பெரும் வரவேற்பு பெற்றார். இப்படி ஒரு நிலையில்   சினி மாவை   விட்டு   வி லகப்   போவதா க   கூறியு ள்ளார். தனது   மரு த்துவ   படிப்பை முடித்து

 

அவர் தற்பொழுது   சி னிமாவில்   தான்   அதி கமாக   கவனம்   செலு த்தி   வருகி ன்றார். இப்பொழுது நிலையில்   சி னிமாவை   விட்டு தனது சொந்த ஊரான   கோயம்பு த்தூரில்   மருத் துவமனை   ஒன்றை கட்டி   வருகி ன்றார். கூடிய விரைவில் முழுநேர   மருத்து வராகப்   போவதாக   தெரிவித்து ள்ளார். இந்த தகவல் ரசிகர்களுக்கு   அதி ர்ச்சி யை   ஏற்ப டுத்தி   வருகி ன்றது…

 

Comments are closed.