நான் சொன்னது விஷாலை கிடையாது.? பொது இடத்தில் ச ர்ச்சை யாக பேசிய நடிகர்..!! பதிலுக்கு நடிகர் கொ டுத்த பதி லடி..?

257

சினிமாவில் ஆரம்ப   காலகட் டத்தில்   சிம்பு படத்தில் அதிகமான சிறிய   கதாபாத்தி ரத்தில்   நடித்த நகைச்சுவையில்   ஓரள வுக்கு   பிரபல மானவர்   தான் கூல் சுரேஷ் என்பவர். இவர் ஒரு நகைச்சுவை நடிகர்   மட்டுமல் லாமல்   வி ல்ல னாகவு ம்   சிறிய   கதாபாத் திரத்தில்   நடித்துக்   கொண்டி ருப்பவர். தற்பொழுது அதிகமான பட   வா ய்ப்புக ள்   எதுவும்   கிடை க்காமல்   இருந்து   கொண்டிரு க்கின்றது.

 

இப்படி ஒரு நிலையில் சிம்புவின் மாநாடு   திரைப்ப டத்திற் காக   கிட்ட த்தட்ட   ஒரு வருடமாக   அவரு டைய   படத்தி ற்காக   எந்த ஒரு பணமும்   வா ங்காமல்   எந்த படத்திற்கு சென்று வெளியே வந்தாலும் மாநாடு படத்தின்   பி ரமோச னை   செய்து கொண்டு இருப்பார்.

 

அதன் பிறகு தற்போது வெந்து   தனி ந்தது   காடு. அதனை தொடர்ந்து தற்பொழுது 10 தலை படம் வரை இவர்   இப்ப டித்தான்   செய்து   கொண்டி ருப்பார். மேலும், இவர் பலபேட்டையில் கலந்து கொள்ளும் பொழுது   வி ளையா ட்டாக   பேசு கிறேன்   என்று பேசி பல   சர் ச்சை களி லும்   சி க்கிக்   கொண்டிரு க்கின்றார்.

 

இப்படி நிலையில் சமீபத்தில் கலந்து கொண்டு பேசிய பொழுது   பா ம்பா ட்டம்   என்ற    திரைப்ப டத்தின்   டிரைலர் லான்ச் விழாவில்   கலந்துகொ ண்டு   பேசிய   இருந்து ள்ளார். அந்த சமயத்தில்   பா ம்பு   போல் செய்ய செய்து பேசிய நடிகர் கூல் சுரேஷ் படம் வெளியாகும் பொழுது நான் ஒரு   அ னகோ ண்டாவை   எடுத்து வருவேன் என்று   கூறியு ள்ளார்.

 

அதை சொன்னவுடன்   அ னகோ ண்டா   என்று நான் சொன்னதும் விஷால் என்று நினைத்து   விடாதீ ர்கள். நான் அப்படி எதுவும்   சொல்லவி ல்லை.. இதற்கு முன்பாகவே நடிகை ஸ்ரீ ரெட்டி விஷாலி   அனகோ ண்டா   என்று கூறியது   ச ர்ச்சை யா ன   இருந்து வருகின்றது. இப்பொழுது நிலையில்   மறுப டியும்   இப்படி பேசியது தற்போது அந்த வீடியோ   இணைய த்தில்   வெளியாகி   வருகி ன்றது…

 

Comments are closed.