முன்னே ற்றம் அடையாத சமந்தாவின் உட ல்நிலை..!! அடுத்த கட்ட சிகி ச்சை க்காக சமந்தா எடுத்த அதி ரடி முடிவு..!! என்னவாக போ குமோ என்று குழப்ப த்தில் ரசிகர்கள்..!!

1,854

நடிகை சமந்தா   த மிழ்   மட்டும் தெலுங்கில் தற்பொழுது முன்னாடி நடிகையா வலம் வந்து   கொண்டி ருக்கின்றார். இவர்   த மிழ்   சினிமாவில் பல முன்னணி நடிகருடன் ஜோடி சேர்ந்து நடித்துள்ளார்    என்பது   குறிப்பிட த்தக்கது. மேலும்,   தெலு ங்கு நடிகர் நாகா சைத்தான் யாவை   கா தலி த்து   திரும ணம்   செய்து கொண்டு.

 

அதன் பிறகு இவர்களுக்கு இடையே   கரு த்து   வேறுபாடு காரணமாக இருவரும்   பி ரிந்து   விட்டார்கள். அந்த தகவல் ரசிகர்கள் மத்தியில்   அதிர் ச்சி யை   ஏற்படுத் தியுள்ளது. மேலும், மனம் தளராமல் தனது நண்பர்களுடன்   நேர த்தை   செ லவிட்டு   மீண்டும்   அதிலி ருந்து   எழுந்து வந்து   கொண்டிரு க்கின்றார்.

 

இப்படி ஒரு நிலையில் நடிகை சமந்தா சமீபத்தில்   ம யோசி டிஸ்   என்ற   நோ யா ல்   பாதிக்க ப்பட்டு   இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி இருந்தது. மேலும், இந்த   நோ யிலிரு ந்து   குணம டைந்து   வருவத ற்காக   சிகி ச்சை   எடுத்துக் கொண்டு   வருகி ன்றார்  நடிகை சமந்தா.

 

மேலும், இந்த    சிகி ச்சை   எந்த ஒரு   முன்னே ற்றமும்   கொடு க்காமல்   இருந்து வருகின்றது. அதனால் தற்பொழுது ஒரு அதிரடி முடிவை நடிகை சமந்தா   எடுத்து ள்ளார். நடிகை சமந்தாவின்   உட லில்   நோ ய்   எதி ர்ப்பு   திறன்   அதிக ரிக்கா மல்   இருக்கின்றது.

 

அதன் காரணமாக   தி டீரெ ன்று   அவரது   சிகி ச்சை   முறையை மாற்றி   உள்ளா ர்கள். அந்த   மருத் துவரின்   அறிவுரை   மூல மாகவும்   ஆயு ர்வேத   சிகி ச்சை   பெற்று   வருகி ன்றார். இந்த   சிகி ச்சை   மூ லம்   நல்ல பலன்   கிடை த்துள்ள தாகவும்   கூடிய விரைவில்

 

நடிகை சமந்தா  ம யோசி டிஸ்   நோ யி ல்   இருந்து முழுவதும் நீங்கி   எதிர் ப்பு   சக்தி   அதிக ரித்து   விடும் என்று   கூறியுள் ளார்கள். இந்த தகவல் வெளிவந்தவுடன் ரசிகர்கள் முதலில்   அதிர் ச்சி யான   உடன் தற்பொழுது   ச ரியாகி   விடுவார் என்று கேட்டவுடன்   கொ ண்டாடி   வருகின் றார்கள்…

 

Comments are closed.