69 வய திலும் தனது மகள்க ளுக்கு போட்டியாக இருக்கும் நடிகை சத்ய பிரியா..!! இணைய த்தை கலக்கும் வைரல் காட்சி உள்ளே..!!

2,159

த மிழ்   சினிமாவில் ஒரு   காலகட் டங்களில்   பிரபல   நடி கையாக   திகழ் ந்து   வந்தவர் தான் நடிகை சத்திய ப்ரியா என்பவர். இவர் ஒரு   இ ந்தி யத்   திரை ப்பட   நடிகை மற்றும்   தொலை க்காட்சி   நடிகை ஆவார். இவர் இதுவரை   கிட்ட த்தட்ட   350 க்கும்   மே ற்பட்ட   திரைப்ப டங்களில்   நடித்து ள்ளார். அதிலும் ஐம்பது   திரைப்பட ங்களுக் கும்   மேலாக இவர்   க தாநாய கியாகவும்   நடித்து ள்ளார்.

 

இதைத் தொடர்ந்து 1975 ஆம் ஆண்டு   த மிழில்   வெ ளிவந்த   திரை ப்படம்   தான்   ம ஞ்சள்   மு கமே   வருக இந்தத்   திரைப்ப டத்தில்  நடிகர்   விஜயகு மாருக்கு   ஜோ டியாக   நடித்து   த மிழ்   சி னிமாவில்   அறிமுக மானார்   என்பது   குறிப்பிட த்தக்கது. அந்த   காலக ட்டங்க ளில்   முன் னணி   நடிக ராகத்   திகழ் ந்த

 

பல ருடன்    ஜோ டி   சேர் ந்து   நடித்து ள்ளார்       என்பது   குறிப்பிட த்தக்கது. இதனைத் தொடர்ந்து நடிகை சத்யபிரியா   த மிழ்   திரைப்ப டத்தில்   வந்த   கால த்திலி ருந்து  நடிகர் சிவாஜி, எம்.ஜி.ஆர் போன்ற பல   முன் னணி    நடிக ர்களுடன்   நடித்து ள்ளார்    என்பது   குறிப்பிட த்தக்கது.

 

அவர்   த மிழ்   சி னிமாவில்   தன க்கென   ஒரு   இட த்தை   பிடித்து ள்ளார்   என்றுதான்   சொல் லவேண் டும். இப்படி ஒரு நிலையில் நடிகை சத்யபிரியா  த மிழ்   திரைப்ப டத்தில்   இருந்து   வி லகி  தற்போது   சின்ன த்திரை   ப க்கம்   செ ன்று   வி ட்டார். இப்படி ஒரு நிலையில் நடிகை சத்திய பிரிவுக்கு   சி னிமா   நடிகைகள் போன்று இரண்டு   மக ள்கள்   உள்ளனர்.

 

அந்த வகையில் தனது   மக ள்களு டன்   எடு த்துக்கொ ண்ட   புகைப்ப டத்தை   ச மூக   வலை த்தள   பக்க த்தில்   பதிவி ட்டுள் ளார். அந்த   புகைப்ப டத்தை   பார்த்த  பல   ரசிக ர்களும்   உங்க ளுக்கு   இவ்வளவு   பெ ரிய   மக ளா   என்று   வா யைப்   பிள ந்து   பார் த்து   வருகி ன்றார்கள். அந்த   புகை ப்படம்   தான் தற்போது   இணைய த்தில்   வைர ளாக   பரவி   வருகி ன்றது…

 

Comments are closed.